Takaisin

Uusi asetus toi muutoksia kierrätysmuovin käyttämiseen elintarvikepakkauksissa

Elintarvikkeet joutuvat kosketuksiin monien eri materiaalien kanssa ennen kuin ne päätyvät kuluttajien pöytään. Erityisesti muovia pyritään uusiokäyttämään, mutta se voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden, mikäli kierrätykseen ei ole sovellettu laadukasta menetelmää. Lokakuussa voimaantulleella uudella kierrätysmuoviasetuksella määritellään, millaisilla prosesseilla muovia on kierrätettävä, jotta sitä voidaan hyödyntää kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.


Uudessa EU:n kierrätysmuoviasetuksessa (2022/1616 eli - elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 282/2008 kumoamisesta säädetään kierrätettyjen muovimateriaalien ja -tarvikkeiden markkinoille saattamisesta, kierrätysmuovia tuottavien kierrätystekniikoiden, -prosessien ja -laitteistojen kehittämisestä ja toiminnasta sekä sellaisten kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden käytöstä, jotka joutuvat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin.
 

Kierrätysmuoviasetuksella määritetään yhtenäiset säännöt nykyisille muovinkierrätystekniikoille sekä kehitteillä oleville tekniikoille kierrätysmuovin jäljitettävyyden sekä turvallisuuden varmistamiseksi.
 

Se on huomattavasti kattavampi kuin edeltäjänsä, joka ei soveltunut laajasti erilaisiin kierrätysmenetelmiin. Uusi asetus kattaa laajasti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin päätyvän kierrätysmuovin ja olemassa että kehitteillä olevat kierrätysteknologiat. Vaikka muovi kierrätettäisiin Euroopan unionin ulkopuolella tai kierrätetty muovimateriaali olisi alun perin EU:n ulkopuolelta, on sen täytettävä kierrätysmuoviasetuksen vaatimukset, jotta se voidaan asettaa markkinoille EU:ssa.
 

Toistaiseksi, asetuksen voimaan tullessa, on hyväksytty kaksi elintarvikkeiden kosketuksessa käytettävän muovin kierrätystekniikkaa:

1) kulutuksen jälkeinen mekaaninen PET eli polyetyleenitereftalaattimenetelmä, jolta vaaditaan käyttöönottamiseksi vielä erillistä hyväksyntää tapauskohtaisesti sekä

2) suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuva tuotekierto.
 

Vaikka muita tekniikoita, ei ole vielä komission puolesta hyväksytty, asetusta sovelletaan muihinkin kierrätystekniikoihin, kuten kemiallisiin kierrätysmenetelmiin, eri polymeerityyppeihin sekä kierrätysmuovin käyttämiseen estokerroksen takana. Kyseisiä tekniikoita ei kuitenkaan ole vielä nostettu asetukseen, koska niistä ei ole vielä riittävästi tutkimustuloksia.
 

Kierrätysmuovin turvallisuutta ja jäljitettävyyttä lisätään EU:n rekisterillä sekä useilla vaatimuksilla

Uuden kierrätysmuoviasetuksen nojalla muodostetaan EU:n oma rekisteri kierrättäjistä, kierrätysmenetelmistä, kierrätyslaitoksista, toimipaikoista, kierrätysjärjestelmistä ja uusista teknologioista. Rekisteri lisää läpinäkyvyyttä ja sen avulla voidaan kontrolloida kierrätetyn muovin laatua.
 

Toiminnanharjoittajalle tuleva velvoite onkin rekisteröidä toimintansa kyseiseen EU:n rekisteriin. Rekisteröinti tapahtuu hakemusmenettelyllä ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on mukana antamassa hakemuksia koskevia lausuntoja. Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut ohjeistuksen hakemuksen täyttämisestä ja toimittamisesta, Se tulee myös antamaan ohjeistuksen komission arviointikriteeristöstä hakemusten hyväksymisessä. On hyvä huomioida, että kierrättäjien ja puhdistuslaitteistojen rekisteröinti tulee tehdä vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloitusta.
 

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden on uuden asetuksen vaatimusten lisäksi täytettävä komission asetuksen 10/2011 vaatimukset muovin koostumuksesta, hyväksytyistä aineista sekä siirtymän raja-arvoista, jotta ne olisivat yhtä turvallisia kuin kyseisen asetuksen mukaisesti tuotetut muovimateriaalit ja -tarvikkeet.
 

Kierrätysmuoviasetuksella säännellään muovin käsittelyä esikäsittelystä jälkikäsittelyyn saakka. Koska prosessissa käsitellään myös jätteitä, voi esikäsittelyyn tulla sovellettavaksi lisäksi komission asetuksessa 2023/2006 annetut säännöt hyvistä tuotantotavoista jätehuoltotoimissa, jotka on suoritettava ennen puhdistamisprosessia.
 

Laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisella varmistetaan, että muovi täyttää kierrätysmuoviasetuksen vaatimukset ja se on jäljitettävää. On myös hyvä huomioida, että asetuksen tuomista velvoitteista johtuen, riippumattoman kolmannen osapuolen, joka toimii jätehuollossa muovin keräyksessä tai prosessin myöhemmässä vaiheessa osana esikäsittelyä, on sertifioitava laadunvarmistusjärjestelmänsä 10.10.2024 alkaen.
 

Koska uudella asetuksella halutaan varmistaa kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden asianmukainen käyttö sekä jäljitettävyys, on muovia kierrättävien toimijoiden liitettävä vaatimustenmukaisuusilmoitus kierrätysmuovieriin. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta säädetään uuden asetuksenartiklassa 29 ja siitä on käytävä ilmi kierrättäjän nimi ja kierrätysmuovin alkuperä. Siinä on annettava ohjeita muovin käytöstä sen jalostajille ja loppukäyttäjille. Vaatimustenmukaisuus-ilmoituksesta on asetuksessa kaksi mallia liitteessä III, jotta ilmoitukset olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia.
 

Kierrätetyn muovin turvallisuutta lisätään myös kierrättäjiin kohdistettavalla erityisellä valvonnalla laitteiden puhtaanapidon osalta. Asetuksen mukaan kierrättäjien on pidettävä saatavilla asiakirjaa, jossa selvitetään tiiviisti puhdistuslaitteiston sekä kierrätyslaitoksen toiminta, valvonta ja seuranta sekä se, miten ne täyttävät asetuksen mukaiset vaatimukset. Auditoinnissa on noudatettava EU-asetuksen 2017/625 mukaista sääntelyä. Valvontaa varten asetuksen liitteessä II on malliasiakirja, jonka perusteella voi toteuttaa seurantaa laitteiston ja kierrätyslaitoksen vaatimusten täyttymisestä. Tiivistelmä on esitettävä kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 

 

Jatkossa uusien kierrätystekniikoiden on läpäistävä tiukat turvallisuusvaatimukset

Heinäkuusta 2023 alkaen vain asetuksen mukaisilla hyväksytyillä kierrätysmenetelmillä valmistettua kierrätysmuovimateriaalia- ja tarvikkeita voi saattaa markkinoille. Tämä ei tarkoita tekniikan ja menetelmien täyttä uudistusta. Kierrättäjä voi myös kehittää nykyistä tekniikkaansa, jotta se voidaan hyväksyä asetuksen luetteloon hyväksytyistä muovin kierrätysmenetelmistä. Hakemukset tällaisista uusista kehitettävistä menetelmistä tulee lähettää EU:n komissiolle ennen 10. heinäkuuta 2023 sekä ilmoittaa siitä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 6 kuukautta ennen puhdistuslaitoksen toiminnan aloitusta.
 

Asetuksessa on huomioitu tulevat teknologiset muutokset ja siinä on laajasti sääntelyä uuden teknologian hyväksynnän hakuprosessista. Huomionarvoista on, että uusien kierrätysmenetelmien hyväksyntää voi hakea vain kyseisen menetelmän kehittäjä ja tämä voi edelleen lisensoida prosessin käyttöön muille toimijoille.
 

Uuden kierrätystekniikan kehittäjän on noudatettava asetuksessa määrättyjä vaatimuksia, jotta tekniikka voidaan hyväksyä soveltuvaksi kierrätystekniikaksi. Kehittäjän on muun muassa seurattava erityisesti muovissa esiintyviä vierasainepitoisuuksia ja kyseisiä pitoisuuksia valvovien laboratorioiden on suoritettava pätevyystestit, joilla turvataan analyysimenetelmien yhdenmukaisuus sekä asetuksen asianmukainen soveltaminen.
 

Kehitysprosessista on julkaistava vähintään neljä laajaa raporttia puolivuosittain ja saatettava raportit nähtäväksi EU:n komissiolle ja kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisäksi kehittäjän on käytävä keskusteluja uutta tekniikkaa käyttävien kierrättäjien kanssa.
 

Asetuksella toteutetaan EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa

Asetus toteuttaa kaksi tavoitetta Euroopan unionin uuden kiertotalouden toimintasuunnitelmasta. Ensimmäinen toimintasuunnitelman tavoite on kasvattaa kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa turvallisella tavalla. Asetuksen ansiosta kierrätysmateriaalia voidaan tavoitteen mukaan entistä paremmin käyttää elintarvikepakkauksiin.

 

Toinen suunnitelman tavoitteista on yhdenmukaistaa sääntelyä ja saattaa laadunvarmistusjärjestelmät käyttöön kierrätysmuovin laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Kierrätysmuoviasetuksessa näiden tavoitteiden edistämiseksi on sääntelyä, esimerkiksi laadunvarmistusjärjestelmän käyttöön ottamisesta.
 

EU:n komissio on myös pian julkaisemassa luonnoksensa uudeksi pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviksi, joka tulisi myös sovellettavaksi elintarvikepakkauksiin. Direktiivillä vähennettäisiin pakkausjätettä, lisättäisiin kierrätetyn muovin käyttöä pakkauksissa. Sen edellytyksenä olisi, että kaikkien pakkausten tulisi olla mahdollista kierrättää tai uudelleen käyttää.
 

Komissio ei katso tarpeelliseksi, että lasin ja metallin suhteen tarvittaisiin kierrätysmuoviasetuksen kaltaista yksityiskohtaista sääntelyä. Sen sijaan paperin ja kartongin käytöstä elintarvikepakkauksissa on suunnitteilla uutta sääntelyä.