Takaisin

SIIRTO-rekisteri käyttöön 1.9.2022

Tiettyjen jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä SIIRTO-rekisteriin 1.9.2022 alkaen. Rekisterin tavoitteena on parantaa ja tehostaa jätevirtojen valvontaa sekä varmistaa, että jätteet luovutetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

 

Mitä SIIRTO-rekisteristä tulee tietää?

SIIRTO-rekisteri on Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämä rekisteri sähköisten siirtoasiakirjojen tietojen tallentamiseen. Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltija eli yritys tai organisaatio on velvollinen tekemään seuraavista jätteistä siirtoasiakirjan:

 • Vaarallinen jäte
 • POP-jäte
 • Saostus- ja umpisäiliöliete
 • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
 • Pilaantunut maa-aines
 • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumaton maa-aines)

Jätelain 121 a §:n mukaan siirtoasiakirja on laadittava sähköisenä. Siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa jätteen haltija. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä.

Siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatiminen ei ole mahdollista. Jätteen haltijan on huolehdittava, että paperinen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana, ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Jätelain 121 b §:n mukaan siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan on toimitettava siirtoasiakirjan tiedot SIIRTO-rekisteriin ilman aiheetonta viivytystä teknisen rajapinnan kautta. Käytännössä jätteen haltija tai kuljettaja voivat sopia esimerkiksi kuljetusyrityksen tai kolmannen osapuolen kanssa tietojen toimittamisesta rekisteriin. Tätä varten on saatavilla useita palveluja, sähköistä siirtoasiakirjaa voidaan tarjota jätteen haltijalle myös osana jätehuoltopalvelua. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä sähköisessä asiointipalvelussa. Siirtoasiakirjoista, jotka on laadittu ennen 1.9.2022, tietoja ei tarvitse toimittaa rekisteriin.

Jätettä tuottavan organisaation on siis mahdollista ostaa siirtoasiakirjapalvelunsa joko kuljetusyritykseltä tai siirtoasiakirjapalveluntarjoajalta. Mikäli tiedonsiirrosta on sovittu palveluntarjoajan kanssa, tietojen toimittaminen ei vaadi jätteen haltijalta muita toimenpiteitä — jätteen haltija on kuitenkin lopulta vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja toimittamisesta rekisteriin.

Jätelain 131 §:n mukaan siirtoasiakirjan laatimisen tai tietojen rekisteriin toimittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu 1.1.2023 alkaen. Yritysten siirtoasiakirjoja valvovat kuntien ympäristöviranomaiset ja ympäristöluvallisten yritysten siirtoasiakirjoja valvovat ELY-keskukset.

Mitä tietoja rekisteriin tulee lähettää?

SIIRTO-rekisteriin toimitettavat tiedot on lueteltu jäteasetuksen (978/2021) 40 §:ssä. Siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot jäteasetuksen liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä 1.9.2022 alkaen:

 • jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot
 • jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
 • jätenimike sekä kuvaus jätelajista
 • jätteen määrä
 • jätteen tyyppi
 • toiminta, jossa jäte on syntynyt
 • mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus
 • jätteen käsittelytapa toimituspaikassa
 • jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta
 • jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta
 • jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä
 • vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa
 • POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa
  jäteöljystä jäteöljyn tyyppi
 • saostus- ja umpisäiliölietteestä kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot, kiinteistön osoite, kiinteistö- tai rakennustunnus sekä tieto lietesäiliön tyypistä (1.1.2023 alkaen)