Takaisin

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden uudet vaatimukset pakollisiksi vuoden 2023 alusta — mitä tulee huomioida?

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen tuli jo vuoden 2021 alussa uusia vaatimuksia. Nyt, vuoden 2023 alusta alkaen käyttöturvallisuustiedotteiden toimittaminen uusien vaatimusten mukaisina tulee pakolliseksi. Uudet vaatimukset tulee huomioida myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Käyttöturvallisuustiedotteiden ajantasaisuuden varmistaminen kannattaakin tehdä ennen vuodenvaihdetta.  

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat uudet vaatimukset on annettu komission asetuksen (EU 2020/878) liitteessä, joka on korvannut REACH-asetuksen (EU 1907/2006) liitteen II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista vaatimuksista. REACH-asetuksen liitteessä II säädetään vaatimuksista, joita toimittajan on noudatettava laatiessaan aineesta tai seoksesta toimitettavaa käyttöturvallisuustiedotetta.

Käyttöturvallisuustiedotteen muutokset koskevat:

 • nanomuotoja
 • fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
 • seoksen ainutkertaista koostumustunnistetta eli UFI-tunnistetta 
 • hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia
 • erityisiä pitoisuusrajoja, M-kertoimia ja välittömän myrkyllisyyden estimaatteja.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen ja toimittaminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen on aineiden ja seosten valmistajien sekä EU:hun maahantuojien velvollisuutena. Vastuu käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta ja sen sisällöstä on myös jokaisella kemikaalia toimittavalla yrityksellä, vaikka yritys ei olisi itse laatinut käyttöturvallisuustiedotetta.

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoituksena on välittää tietoa kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. Käyttäjien on voitava ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten terveyden, työturvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa ammatti- ja teollisuuskäyttäjille seuraavista kemikaaleista:

 • CLP-asetuksen (1272/2008) mukaan vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset
 • tietyt ympäristölle erittäin haitallisen aineet (PBT- ja vPvB-aineet)
 • erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka ovat kandidaattiluettelossa

Pyynnöstä käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa seoksista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät tiettyjä haitallisia aineita.

Käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa maan virallisella kielellä — Suomessa joko suomeksi tai ruotsiksi, tai molemmilla kielillä. Kielivaatimus tulee myös kemikaalilain (599/2013) 4 luvun 20 §:stä. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava viimeistään silloin, kun kemikaalia toimitetaan vastaanottajalle ensimmäistä kertaa.

Kemikaali-ilmoitus Tukesille

Käyttöturvallisuustiedotteen muutokset on huomioitava myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Kemikaali-ilmoitus on tehtävä niistä kemikaaleista, joille vaaditaan käyttöturvallisuustiedote.

Ilmoitusvelvollisuus on yrityksillä, jotka tuovat Suomeen tai valmistavat Suomessa vaarallisia kemikaaleja.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla ajan tasalla työpaikoilla

Työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että työpaikalle toimitetut käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla. Kemikaalien turvallinen käyttö ja terveysriskien minimoiminen edellyttävät ajan tasaisia käyttöturvallisuustiedotteita.

Kemikaalin toimittaja on velvollinen päivittämään ja toimittamaan käyttöturvallisuustiedotteen seuraavissa tilanteissa:

 • uusi tieto vaaroista tai muita tietoja, jotka voivat vaikuttaa riskinhallinnan toimenpiteisiin tuotetta käytettäessä
 • REACH-asetuksen mukainen lupa on myönnetty tai evätty
 • tuotteelle on asetettu REACH-asetuksen mukainen rajoitus

Kemikaalin toimittajan velvollisuutena on toimittaa päivitetty käyttöturvallisuustiedote vain, jos yritys on ostanut tuotetta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ostajan velvollisuutena on itse pyytää mahdolliset päivitykset tuotteiden toimittajilta, mikäli tuotteet on ostettu yli vuosi sitten.

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella yrityksen tulee määrittää toimenpiteet, joilla yritys voi hallita kemikaaleista aiheutuvia riskejä. Mikäli käyttöturvallisuustiedotteen mukana on altistumisskenaarioita, yrityksen velvollisuutena on selvittää, sisältyvätkö yrityksen käyttö ja käyttöolosuhteet altistumisskenaarioihin. Jos käyttö tai käyttöolosuhteet eivät sisälly mahdollisiin altistumisskenaarioihin, yrityksen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.