Takaisin

Yritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin?

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa, millainen yrityksille laissa asetettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla. Kysymys on velvoitteesta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Tuore selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa ja sanktioita.

Yrityksiin kohdistuu Suomessa – ja maailmalla – jo nykysääntelyn puitteissa lukuisia erilaisia velvoitteita, jotka tähtäävät toiminnan riskien arviointiin ja ehkäisyyn ihmisten ja ympäristön näkökulmasta. Niiden lisäksi useissa yrityksissä hyödynnetään vapaaehtoisuuteen perustuvia ohjeita, toimintamalleja ja standardeja, joiden tarkoituksena on edistää ja osoittaa yritysvastuun toteutumista.

Suunnitteilla olevalla uudella sääntelyllä ja siihen sisältyvällä huolellisuuden periaatteella pyritään entisestään ehkäisemään yritystoiminnan ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Ernst & Young Oy:n, ministeriön tilauksesta, tekemä oikeudellinen selvitys tarkastelee sitä, millainen voisi olla yrityksille asetettava kansainvälisiin vastuullisen liiketoiminnan standardeihin pohjautuva, ihmisoikeudet ja ympäristön kattava asianmukaisen huolellisuuden velvoite.

Asianmukainen huolellisuus on ennaltaehkäisevää ja jatkuvaa

Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan hankkeessa tiivistetysti sitä, että yrityksellä tulee olla käynnissä useita prosesseja haittavaikutusten tunnistamiseen, ehkäisyyn, tulosten seurantaan ja tiedottamiseen. Huolellisuuden on oltava ennaltaehkäisevää, tilannesidonnaista, riskiperusteista ja jatkuvaa.  

Mahdollisesti lakiin kirjattavan asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen ei ole selvitystyön mukaan tarkoitus muuttaa ihmisoikeuksia tai ympäristöä koskevaa kansallista lainsäädäntöä - tai puuttua näihin sisältyviin vaatimuksiin. Lain edellyttämä huolellisuus ei myöskään korvaisi muualla, esimerkiksi ympäristölainsäädännössä, edellytettävää huolellisuutta tai vaikutusarviointia.

EU ja useat jäsenmaat selvittävät sääntelymahdollisuuksia

Suomi ei ole yritysvastuulain valmistelun kanssa yksin, sillä myös Euroopan komissio tilasi ja julkisti keväällä 2020 selvityksen, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia säätää asianmukaisesta huolellisuudesta EU-tasolla.

Lisäksi useissa jäsenmaissa on käynnissä tai käynnistymässä aloitteita, joissa suunnitellaan tai selvitetään huolellisuutta koskevaa sääntelyä.

Kaikille avoin lausuntokierros käynnissä syyskuun loppuun

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä hahmotellaan lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja, mutta ei anneta konkreettista ehdotusta yritysvastuulaista.

Ministeriö järjestää sen sisällöstä kaikille avoimen lausuntokierroksen. Lausuntoaika käynnistyi 30.6. ja se jatkuu syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen ministeriö käy saadut lausunnot läpi.

Jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa (Tiedote 30.6.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö: Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 

EU: Study on due diligence requirements through the supply chain

YK: Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet 

OECD: Due diligence guidance for responsible business conduct