Takaisin

Uusi lainsäädäntösuunnitelma julkaistu – muutoksia tulossa muun muassa elintarvikelakiin

Lainsäädäntösuunnitelmassa kerrotaan hallituksen esityksistä, jotka aiotaan antaa eduskunnan käsiteltäviksi istuntokauden aikana. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu kunkin valmisteltavana olevan hallituksen esityksen kohdalle arvio viikosta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle. Hallitus päätti 19.9.2019 syysistuntokauden 2019 suunnitelmasta ja kevätistuntokauden 2020 alustavasta suunnitelmasta. Suunnitelmassa ehdotetaan muutoksia muun muassa elintarvikelakiin, jätelakiin, kemikaalilakiin sekä asuntojen ja asuinrakennuksien korjausavustuslakiin.

Elintarvikelain kokonaisuudistus jatkuu

Elintarvikelain (23/2006) kokonaisuudistus oli viime istuntokaudella sidoksissa maakuntauudistukseen. Koska maakuntauudistusta ei saatu tehtyä, raukesi myös elintarvikelain kokonaisuudistus. Nyt esitetään, että aiemmin valmisteltuja muutoksia vietäisiin voimassaolevaan lakiin. Myös viranomaisten tehtävät tulevat osittain muuttumaan – jatkossa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto esimerkiksi määrittää ja arvioi kasvinsuojeluaineiden jäämät.

Lakiin ehdotetaan lisättävän muun muassa uusi vaatimus elintarvikealantoimijan luotettavuudesta. Lain mukaan toimijaa ei pidettäisi luotettavana, jos tämä on kolmen arviota edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen. Luotettavuusarviointiin vaikuttaisi myös toimijan taloudellinen tilanne ja toimintahistoria: toimija voi olla kykenemätön vastaamaan veloistaan tai hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan elintarvikealalla.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys saataisiin eduskuntaan viikolla 40 ja muutokset saatettaisiin voimaan 1.1.2020 mennessä.

Jätesäädöspaketin kansallinen täytäntöönpano ensi kevään aikana

Jätelainsäädännön uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistuksessa pannaan täytäntöön kansallisesti komission ns. kiertotalouspaketissa annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muutoksista.

Uudistusta valmistellut työryhmä ehdottaa yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen erilliskeräyksen tehostamista sekä tuottajavastuun laajentamista. Bio-, kuitu-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteelle tulee järjestää erilliskeräys niihin asuinkiinteistöihin, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Lisäksi biojätteen erilliskeräys on järjestettävä jokaiselle kiinteistölle taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Tuottajavastuun osalta edellytetään, että tuottajat täyttävät tuottajavastuuvelvoitteensa myös etämyynnin yhteydessä.

EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset on annettava 5.7.2020 mennessä. Lue aiempi artikkelimme työryhmän ehdotuksista tästä.

Kemikaalilaki päivitetään unionin lainsäädännön mukaiseksi

CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 liitettä VIII aletaan soveltamaan vuoden 2021 alusta alkaen. Liitteessä säädetään aineiden vaaratiedoista, jotka maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava viranomaisille kiireellisiä altistumistapauksia varten. Lisäksi liitteessä säädetään niin sanotusta UFI-tunnisteesta.  Ilmoittajan on muodostettava ainutkertainen koostumustunniste (Unique Formula Identifier). Liitteen mukaan UFI-tunniste on alfanumeerinen koodi, joka yksiselitteisesti liittää seoksen tai seosryhmän koostumusta koskevat ilmoitetut tiedot tiettyyn seokseen tai seosryhmään. UFI-tunniste on lisättävä seoksen varoitusetikettiin.

Ehdotuksen mukaan jatkossa kemikaalilaissa (599/2013) säädettäisiin, että yritykset ilmoittavat seoksia koskevat tiedot ja UFI-tunnisteen Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan, josta Myrkytystietokeskus saa tiedot akuuttiterveydenhuollossa annettavaa neuvontaa varten.

Ilmoitukset tehdään Euroopan kemikaaliviraston Poison Centres Notifications (PCN) -portaalin kautta. Portaalin avulla yritykset voivat yhdellä ilmoituksella ilmoittaa vaaralliseksi luokiteltujen seosten tiedot usealle jäsenvaltiolle, joissa ne aikovat saattaa tuotteensa markkinoille. Lue lisää PCN-portaalista aiemmasta artikkelistamme.

Asuntojen ja asuinrakennuksien korjausavustuslain muuttaminen

Ehdotetussa lakimuutoksessa tuetaan asuinrakennusten kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimista. Voimassa olevan lain mukaan tukea voidaan myöntää hissien jälkiasentamiseen ja iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi. Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annettua lakia (1087/2016) ehdotetaan muutettavan siten, että sen nojalla voitaisiin myöntää avustusta asuinrakennusten ja asuntojen kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustuksien kohteena olisivat erityisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimukset ja perusparannusten suunnittelu. Avustusta voitaisiin myöntää myös jatkossa asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tai luonnolliselle henkilölle.

Lakimuutos on tarkoitus esitellä eduskunnalle viikolla 41.

Lue lisää

Lainsäädäntösuunnitelma on luettavissa pdf-muodossa täällä. Valtioneuvoston verkkosivuilla oleva versio lainsäädäntösuunnitelmasta päivittyy hankkeiden edetessä. Se on luettavissa tästä. Lisätietoja voi kysyä myös Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoilta joko chatissä tai suoraan sähköpostilla.