Takaisin

Uusi elintarvikelaki voimaan – luvassa selkeämpää sääntelyä, tehostettua valvontaa ja uusia maksuja

Uudella elintarvikelailla sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa ja otetaan käyttöön uusia maksuja, joilla tehostetaan valvontatyötä ja ennaltaehkäistään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa. Kokonaisuudistuksen tavoitteena oli muun muassa päivittää kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU-sääntelyä sekä parantaa riskiperusteisuutta elintarvikelain soveltamisessa. Uusi elintarvikelaki (297/2021) tuli voimaan 21.4.2021.

Uudet viranomaismaksut mahdollistavat tehokkaamman valvonnan

Uusi elintarvikelaki tuo mukanaan toiminnanharjoittajille uusia viranomaismaksuja. Jatkossa tarkastusmaksujen lisäksi toiminnanharjoittajilta peritään vuosittainen 150 euron suuruinen valvonnan perusmaksu kalenterivuoden alussa. Valvonnan perusmaksua aletaan perimään elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta, kuten hyväksytyiltä elintarvikehuoneistoilta ja rekisteröidyiltä elintarvikekontakti-materiaalitoimintaa harjoittavilta toimijoilta, vuoden 2022 alusta alkaen.

Lisäksi käyttöön otetaan uusi elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu, joka voidaan periä toiminnanharjoittajalta esimerkiksi silloin, jos toimija ei noudata vaatimusta omavalvonnan järjestämistä tai jos toimija markkinoi tuotteitaan elintarvikelainsäädännön vastaisesti. Seuraamusmaksun suuruus voi olla 300–5000 euroa.

Uusilla maksuilla pyritään ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja parantamaan viranomaisten valvontamahdollisuuksia. Valvonnan perusmaksusta on kuitenkin vapautettu rekisteröidyt alkutuotantopaikat, kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt sekä pienimuotoista toimintaa harjoittavat toimijat.

 

Kontaktimateriaalialan toimijoiden velvoitteet selvemmin esille

Elintarvikelakia sovelletaan muun muassa elintarvikkeisiin, elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tuotantoketjun eri vaiheissa.

Uudessa elintarvikelaissa on pyritty myös tuomaan selkeämmin esille, mitkä velvoitteet koskevat elintarvikealan toimijaa ja mitkä kontaktimateriaalialan toimijaa. Elintarvikelain mukaan kontaktimateriaalialan toimijalla tarkoitetaan toimijaa, joka saattaa markkinoille elintarvikekontaktimateriaaleja, eli sellaisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksessa elintarvikkeeseen tai joiden on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Yleiset toimintavaatimukset on uudessa elintarvikelaissa määritetty erikseen sekä elintarvikealan toimijalle että kontaktimateriaalialan toimijalle. Elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.

Vastaavasti kontaktimateriaalialan toimijan on huolehdittava siitä, että elintarvikekontaktimateriaalit ovat elintarvikekäyttöön soveltuvia ja sellaisia, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä aiheuta sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai aistinvaraisissa ominaisuuksissa.

Lisäksi sekä elintarvikealan toimijan että kontaktimateriaalialan toimijan on huolehdittava, että heidän tuotteistaan antamat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

 

Elintarvikelain nojalla annettujen hygienia-asetusten määrä väheni kolmeen

Vanhan, kumotun elintarvikelain (23/2006) nojalla oli annettu kaikkiaan kymmeniä kansallisia hygienia-asetuksia. Nämä vanhat asetukset on nyt uuden elintarvikelain myötä kumottu ja korvattu kolmella uudella asetuksella:

  • maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021),
  • maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021),
  • maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista (316/2021).

Asetukset tulivat voimaan yhtä aikaa uuden elintarvikelain kanssa ja ne täsmentävät elintarvikelain määräyksiä. Uudistetun elintarvikelainsäädännön myötä myös Ruokaviraston on tarkoitus päivittää ohjeitaan uudistuneen elintarvikesääntelyn pohjalta.

 

Lisätietoja:

Hallituksen esitys HE 3/2021 vp uudeksi elintarvikelaiksi

Ruokavirasto: Uusi elintarvikelaki sujuvoittaa elintarvikevalvontaa