Takaisin

Uusi asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä voimaan elokuussa

Valtioneuvosto on antanut asetuksen henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (427/2021). Uusi asetus tulee voimaan 1.8.2021 ja korvaa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen (1407/1993). Uuden asetuksen tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä koskevaa sääntelyä.

Uusi asetus vastaa pääosiltaan aiempaa valtioneuvoston päätöstä. Uudistuksella selkeytetään sääntelyä ja täsmennetään henkilönsuojainten turvalliseen käyttöön liittyviä säännöksiä. Asetuksessa säädetään suojainten turvallisen käytön lisäksi käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta.

Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetulla asetuksella pannaan täytäntöön EU:n komission direktiivi (2019/1832), jolla muutettiin direktiiviä henkilönsuojainten käytöstä työssä (89/656/EY).

Henkilönsuojainten käyttöä työssä valvovat alueelliset työsuojeluviranomaiset (AVI).

Henkilönsuojainten turvallinen käyttö

Työantajan velvollisuutena on huolehtia, että henkilönsuojaimia käytetään työssä. Ensisijaisesti on selvitettävä, voidaanko työssä esiintyviä vaaratekijöitä välttää tai vähentää riittävästi työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Henkilönsuojaimet ovat siis vasta toissijainen keino vaarojen torjunnassa.

Työnantajan tulee määritellä riittävän tarkasti henkilönsuojainten käyttö, erityisesti käyttöjakson pituus. Henkilönsuojainten käyttöä määriteltäessä on otettava huomioon vaaran vakavuus, altistumisen toistuvuus, työntekijän työskentelypisteen erityispiirteet, työn kuormittavuus sekä suojainten suojaustehokkuus. Työn kuormittavuuden huomioon ottaminen on uuden asetuksen mukanaan tuoma vaatimus.

Asetus täsmentää työntekijöille annettavaa perehdytystä. Työntekijälle on annettava riittävät tiedot työssä käytettävästä henkilönsuojaimesta, sen turvallisesta käytöstä ja vaaroista, joilta henkilönsuojain on tarkoitettu suojaamaan. Opetusta ja opastusta on aina tarvittaessa täydennettävä.

Henkilönsuojainten huoltoa ja kunnossapitoa on myös tarkennettu asetuksessa. Uutta säädöksessä on, että henkilönsuojaimia pitää säilyttää ja puhdistaa niin, että ne ovat työntekijän käytössä turvallisia, terveellisiä ja hygieenisiä.

Henkilönsuojaimilta vaadittavat ominaisuudet

Työssä saadaan käyttää vain sellaisia henkilönsuojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat erikseen säädetyt vaatimukset. Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että henkilönsuojaimet suojaavat työn vaaroilta, joihin suojain on tarkoitettu ja ovat työolosuhteisiin sopivia. Henkilönsuojainten tulee olla työntekijälle ergonomisesti sopivia ja käytössä tulee huomioida työntekijän terveydentila.

Ennen henkilönsuojainten valintaa työnantajan on arvioitava työssä esiintyvät vaarat, joita ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa. Arvioinnin jälkeen työnantajan on määriteltävä henkilönsuojaimilta vaadittavat ominaisuudet ja vertailtava saatavilla olevien henkilönsuojainten ominaisuuksia vaadittaviin ominaisuuksiin. Arviointia on aina tarkastettava, jos olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Asetuksen liitteissä säädetään tarkemmin vaaroista, joihin henkilönsuojaimilla varaudutaan, erityyppisistä henkilönsuojaimista sekä töistä, jotka edellyttävät henkilönsuojainten käyttämistä.

Lisätietoa: 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtioneuvosto antoi asetuksen henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä