Takaisin

Työvälineiden käyttöasetusta päivitettiin

Markkinoille tulleet uudenaikaiset laitteet toivat vuodenvaihteessa muutoksia työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annettuun asetukseen (403/2008). Myös laitteiden määräaikaistarkastuksiin on tullut viime vuosina muutoksia. Pääpiirteiltään sääntely on pysynyt ennallaan.

Vuonna 2009 voimaantulleeseen työvälineiden käyttöasetukseen oli tarpeen tehdä vuodenvaihteessa 2020 päivityksiä, sillä asetuksen antamisen jälkeen markkinoille on tullut uusia tekniikaltaan kehittyneempiä ja turvallisempia laitteita, kuten pieniä itsensä kokoavia torninostureita eli linkkinostureita.

Asetuksen 14 §:ää muutettiin torninosturin kuljettajan pätevyysvaatimuksen osalta siten, että ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittamista vaaditaan jatkossa kuljettajalta, joka kuljettaa kuormamomentiltaan yli 25 tonnimetrin torninosturia. Lisäksi työnantajan kirjallista lupaa koskevat säännökset siirtyivät asetuksen uuteen 14 a §:ään.

 

Muutoksia liikkuvien työvälineiden turvallisuuteen

Asetukseen tehtyjen muutosten myötä lain mukaan jatkossa tarvitaan työnantajan kirjallinen lupa, kun taakka kiinnitetään asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. Lupa tarvitaan aina myös noston ohjaamiseen eli niin kutsuttuun alamiestyöskentelyyn. Tämä koskee esimerkiksi työntekijöitä telakoilla ja rakennustyömailla. Lisäksi kirjallinen lupa tarvitaan kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturin kuljettamiseen. Huomioitavaa on, että työnantajan tulee varmistua työntekijän torninosturin kuljettamiseen saamasta koulutuksesta. Kuljettajalla on oltava riittävä kyky ja taito laitteen turvalliseen käyttämiseen. Kuten ennenkin, kirjallinen lupa tarvitaan myös trukin ja henkilönostimen ohjaamiseen.

Liikkuvien työvälineiden osalta poistetaan rajaus kuljettajan ja kyydissä olevaan työntekijään. Liikkuvat työvälineet voivat aiheuttaa vaaraa myös samassa työympäristössä työskenteleville muille työntekijöille. Samalla täsmennettiin myös näkyvyyttä parantavien lisälaitteiden käytön sääntelyä. Keskeisintä on työvälineen turvallisuuden ja riskien arviointi: mikäli kuljettajan välitön näkökenttä ei riitä varmistamaan turvallisuutta, tulee työvälineessä olla kameralaitteet tai muut näkyvyyttä parantavat lisälaitteet. Näin ollen voidaan estää esimerkiksi törmäyksiä.

 

Tarkastettaviksi lisätyt laitteet ja tarkastajan pätevyysvaatimukset

Tarkastuksen kohteina olevien laitteiden listaan sekä tarkastusten suorittajien vähimmäispätevyyksiin tuli muutoksia. Asetuksen 32 §:ssä olevaan liitteeseen lisätään tarkastettaviksi laitteiksi betonipumppuauto, tuulivoimalan huoltohissi ja hyllystöhissi, jota saa ajaa laitteen mukana liikkuva henkilö.  Näiden laitteiden käyttöönottotarkastuksen, määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen määräaikaistarkastuksen suorittajan vähimmäispätevyydeksi määritetään asiantuntija. Asiantuntijalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on riittävä perehtyneisyys tarkastettavan työvälineen rakenteeseen ja käyttöön.

Hyllystöhissin kohdalla tarkastuksen suorittajan vähimmäispätevyydeksi määritellään asiantuntijayhteisö. Esimerkiksi vaarallisen koneen tarkastuksen saa suorittaa vain asiantuntijayhteisö, joka osaa arvioida työvälineen turvallisuutta sen käytön kannalta ja noudattaa tarkastuksesta annettuja määräyksiä.

Liitteessä metsätyöhön tarkoitetut metsätraktoriin kiinnitettävät kuormausnosturit rajataan pois käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista. 

 

Muutokset astuvat voimaan porrastetusti

Asetuksen muutokset tulevat voimaan 1.3.2020.  Liitteessä tarkoitettua tuulivoimalan huoltohissin käyttöönottotarkistuksen tekemistä sovelletaan 1.3.2021 alkaen. Mikäli betonipumppuauto, tuulivoimalan huoltohissi tai hyllystöhissi on otettu käyttöön ennen 1.3.2020, tulee käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön muistio asetuksen muutoksista