Takaisin

Painelaitteiden käytön valvontaan uusi linjaus — valvontakohteiden enimmäismäärää ja kohteiden etäisyyksiä tarkennetaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on linjannut, kuinka monta kohdetta painelaitteiden käytön valvojalla saa olla valvonnassaan ja kuinka kaukana käytön valvoja ja valvottavat kohteet voivat sijaita toisistaan. Uudella linjauksella pyritään varmistamaan painelaitteiden käytön turvallisuutta sekä käytön valvojan edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä.  

Omistajan tai haltijan ja käytön valvojan velvollisuudet

Painelaitteen omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia rekisteröitävän painelaitteen turvallisesta käytöstä — painelaitelain (1144/2016) 10 luvussa säädetään painelaitteen käytöstä ja käytön valvonnasta. Vastuu on omistajalla tai haltijalla myös silloin, kun käytön valvonta hoidetaan ulkoistettuna palveluna.

Painelaitelain mukaan painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä rekisteröitävän painelaitteen käyttöä valvomaan pätevä käytön valvoja. Pätevyysvaatimuksista säädetään lain 72 §:ssä. Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että käytön valvoja saa käyttöönsä kaikki painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvät tiedot. Painelaitteelle on nimettävä yksi tai useampi käytön varavalvoja hoitamaan tehtävää varsinaisen käytön valvojan ollessa estyneenä.

Painelaitteen käytön valvojan tehtävänä on valvoa painelaitteen kuntoa ja käyttöä, pitää painelaitteen omistaja tai haltija ajan tasalla laitteen kunnosta ja käytöstä, sekä varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta on perehdytetty turvalliseen käyttöön.

Tukes valvoo painelaitelain noudattamista. Painelaitelaissa ei säädetä, että käytön valvojan tulisi olla työsuhteessa yritykseen, eikä tarkempia vaatimuksia sille, miten käytön valvojan tulee olla tavoitettavissa.  Selkeitä vaatimuksia, kuinka monta valvontakohdetta käytön valvojalla saa olla ja millaisen etäisyyden päässä kohteet voivat sijaita, painelaitelaissa ei myöskään ole. Suuri valvottavien kohteiden määrä ja pitkä välimatka valvottavaan kohteeseen voivat vaarantaa tehtävän hoitamisen painelaitelain edellyttämällä tavalla. Käytön valvoja on usein myös kohteen ainoa varsinainen painelaiteasiantuntija, joten valvojalla tulee olla edellytykset saapua kohteeseen äkillisissäkin tilanteissa.

Uusi linjaus käytön valvontaan

Energiateollisuuden ja voimalaitosten käytön valvojan toimipisteen tulee olla kohtuullisen matkan päässä kattilalaitoksista, tyypillisesti korkeintaan 100 kilometrin etäisyydellä. Vaatimus koskee sekä yrityksen omaa käytön valvojaa että ulkoistettua käytön valvojaa. Etävalvonnalla ei voida toteuttaa valvontaa kokonaisuudessaan, koska turvallisuuden varmistaminen etänä ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa. Tietokoneen käyttö valvonnassa aiheuttaa lisäksi riskin laitoksen hakkeroinnista. 

Kaupan kylmälaitosten käytön valvoja saa olla kohtuullisen matkan päässä kohteesta. Tyypillisesti etäisyys voi olla 100 kilometriä. Valvottavia kohteita saa olla 10 kappaletta käytön valvojaa kohden eli kohteiden määrän on oltava hallittavissa. Kaupassa ei yleensä ole sellaista henkilökuntaa, jolla olisi ammattitaitoa kylmälaitteisiin liittyvistä vaaroista, ja lisäksi kaupoissa on asiakkaita ulkopuolisina henkilöinä. Kaupan uusissa kylmälaitoksissa käytetään hiilidioksidia, joka toimii korkealla paineella ja vuotaessaan on nopeasti tukahduttavaa.

Käytön valvojalle asetetut etäisyys- ja vasteaikarajoitukset tulevat varmistamaan painelaiteturvallisuutta painelaitelain edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Painelaitteiden käytön valvontaan linjaus valvontakohteiden enimmäismäärästä ja kohteiden etäisyyksistä