Takaisin

Nostolaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset – oletko muistanut huolehtia näistä?

Työsuojeluviranomaisella on käynnissä valvontahanke, joka on suunnattu määräaikaistarkastettavia laitteita käyttäviin työpaikkoihin. Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan – työnantajalla on tähän työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus.  Mitä lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulisi tietää?

Työturvallisuuslain 5 luvun 43 §:n mukaan kone, työväline tai muu laite, jonka käyttäminen vaikuttaa turvallisuuteen on tarkastettava ennen käyttöä (käyttöönottotarkastus) ja lisäksi säännöllisin määräajoin (määräaikaistarkastus). Lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008).

Työsuojeluviranomaisen valvontahanke kohdistuu työpaikkojen määräaikaistarkastettaviin nostolaitteisiin. Tarkastuksissa on käynyt ilmi, että joka neljäs työväline oli määräaikaistarkastamatta. Nostolaitetarkastusten tarkastuspöytäkirjojen säilyttämisessä havaittiin myös puutteita. Työsuojelutarkastuksia on kohdennettu kuljetuksen ja rakentamisen toimialoille sekä autokorjaamoihin. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti, ja tarkastuksia tehdään valtakunnallisesti kaikille toimialoille.

Huomioitavaa on myös, että vuoden 2021 aikana määräaikaistarkastusten piiriin tulevat betonipumppuautot, hyllystöhissit ja tuulivoimaloiden huoltohissit. Nämä laitteet lisättiin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten piiriin asetuksella 1095/2019, joka tuli uusien laitteiden osalta voimaan 1.3.2020. Ennen 1.3.2020 käyttöönotetuille laitteille täytyy tehdä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus vuoden 2021 loppuun mennessä. Siirtymäajasta säädetään asetuksen 1095/2019 siirtymäsäännöksissä.

 

Määräaikaistarkastettavat laitteet – mitä tulee tietää?

Käyttöasetuksen 5 luku sisältää säännökset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista. Huomionarvoista on, että käyttöasetuksen liitteessä mainittua työvälinettä ei saa käyttää, ellei sitä ole asianmukaisesti tarkastettu. Asetuksen liitteessä on listattu vaaditut tarkastukset laiteryhmittäin. Tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät riippuvat työvälineestä ja sen käytöstä sekä käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä. Määräaikaistarkastuksia suorittavat hyväksytyt asiantuntijat ja asiantuntijayhteisöt.

Työvälineen käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen ensimmäistä käyttöönottoa, ja lisäksi turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeen. Käyttöönottotarkastuksessa huolehditaan siitä, että työväline on asennettu vaatimusten mukaisesti ja että työvälineen turva- ja hallintalaitteet toimivat oikein.

Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen – poikkeuksena torninosturit, joiden tarkastusväli on kaksi vuotta. Tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää riippuen työvälineen käyttöolosuhteista. Nostolaitteelle on tarkastuksen yhteydessä tehtävä tarpeellinen koeajo yhden vuoden välein ja siihen liittyvä koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla neljän vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan työvälineen toimintakunto tarkastamalla, ettei työvälineen ikä, kuluminen, korroosio tai vaurioituminen aiheuta vaaraa.

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä valmistajan määrittämän käyttöiän suunnittelurajan lähestyessä tai viimeistään kymmenen vuoden päästä ensimmäisestä käyttöönotosta. Tarkastuksen ajankohtaa arvioitaessa on huomioitava työvälineen käyttöolosuhteiden rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut viat ja korjaukset, sekä työvälineen mahdolliset tyyppiviat.

 

Mitä tulee dokumentoida?

Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, ja pöytäkirjat on säilytettävä työvälineen koko käyttöiän ajan. Työpaikalla tulee olla saatavilla viimeisin pöytäkirja, ja työvälineeseen on tehtävä merkintä tarkastuksesta. Pöytäkirja sisältää muun muassa merkinnät turvallisuuteen vaikuttavista vioista, ohjeet vikojen korjaamiseksi ja tarkastajan arvion seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohdasta.

Työnantajan on mahdollista korvata määräaikaistarkastukset kunnonvalvontajärjestelmällä, jos se vastaa vaikutuksiltaan määräaikaistarkastuksia, ja on asiantuntijayhteisön hyväksymä. Asiantuntijayhteisön on arvioitava kunnonvalvontajärjestelmän toimivuutta vähintään kolmen vuoden välein. Kunnonvalvonnasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on työpaikalla nähtävissä. Suunnitelman on sisällettävä tiedot seurantamenetelmistä ja huoltotoimenpiteistä, sekä toimintaan osallistuvien henkilöiden vastuut, tehtävät ja pätevyysvaatimukset.

Lue lisää:

Aluehallintoviraston tiedote

Työsuojelu: Konetarkastukset

Linnunmaa Lex: Työvälineiden käyttöasetukseen turvallisuutta edistäviä muutoksia