Takaisin

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia koskevan JANO-asetuksen velvoittama ensimmäinen määräaika lähenee — toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten toimitettava 18.5.2021 mennessä

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristövaatimuksista (314/2020) eli nk. JANO-asetus tuli voimaan 18.5.2020. Asetuksen mukaisten muutosten tavoitteena on yhtenäistää jakeluasemien ympäristönsuojelullisia vaatimuksia. Uudistus laajensi asetuksen soveltamisalaa ja toi mukanaan uusia velvoitteita toiminnanharjoittajille. JANO-asetuksen 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Tässä artikkelissa on nostettu esille kolme tärkeää kysymystä, mitä toimintasuunnitelmasta tulee tietää.

1. Keitä toimintasuunnitelma koskee?

JANO-asetus koskee ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien toimintaa, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³. Asetusta sovelletaan myös ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena nestemäisten jakeluasemien toimintaan, johon tarvitaan ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristölupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun jakeluasema sijaitsee pohjavesialueella.

Soveltamisalan piiriin tulivat 18.5.2020 aiemmasta JANO-asetuksesta (444/2010) poiketen ilma- ja raideliikenteen polttoainejakelu, auto- ja työkonevarikoiden polttoainejakeluasemat sekä vähintään 12 kuukautta kestävien työmaiden polttoainejakelu. Soveltamisalaa oli tarpeellista laajentaa, koska edellä mainitut toiminnot siirtyivät ympäristösuojelulain mukaisen rekisteröintimenettelyn piiriin vuonna 2017.

2. Mitä toimintasuunnitelmalla tarkoitetaan?

JANO-asetuksen mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen poikkeustilanteita varten kuuluu toiminnanharjoittajan vastuulle. Toimintasuunnitelman vähimmäisvaatimuksena on sisältää ohjeet toimenpiteistä polttoainevuototilanteissa. Toimintasuunnitelmaa voi täydentää myöhemmin ja se on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi jakeluasemalla on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto.

Poikkeuksellisen tilanteen sattuessa toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten estämiseksi. Vaikutukset on selvitettävä kunnan ympäristösuojeluviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, ettei vastaava tilanne toistu.

3. Mihin mennessä ja minne toimintasuunnitelma on toimitettava?

Toimintasuunnitelma on toimitettava 18.5.2021 mennessä jakeluaseman rekisteröinnistä vastaavalle kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tai toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, kun kyseessä on jakeluasema, jonka toiminta on aloitettu tai jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen 18.5.2020. Tämä ensimmäinen määräaika koskee siis ennen asetuksen voimaantuloa toiminnassa olleita jakeluasemia.

Uusien JANO-asetuksen soveltamisalaan lisättyjen toimintojen eli ilma- ja raideliikenteen polttoainejakelun, auto- ja työkonevarikoiden polttoainejakeluasemien sekä vähintään 12 kuukautta kestävien työmaiden polttoainejakelun osalta toimintasuunnitelma tulee toimittaa viimeistään 1.8.2023. Määräaika riippuu toiminnan aloittamisajankohdasta, joten täsmällinen määräaika kannattaa selvittää ympäristösuojeluviranomaisen kanssa. Näitä toimintoja koskevista siirtymäajoista säädetään tarkemmin asetuksen 19 §:ssä.

Lue lisää:

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Linnunmaa Lex: Uusi JANO-asetus voimaan 18.5.2020 – asetuksen piiriin uusia toimintoja ja toiminnanharjoittajalle asetettuja velvoitteita