Takaisin

Laadi tai tarkasta tehtaan varautumissuunnitelma viimeistään nyt

Elinkeinoelämän keskusliitto suosittelee yrityksiä päivittämään omat varautumissuunnitelmansa viimeistään nyt. Varautumissuunnitelman laatimisella voidaan varmistaa tehtaan ja sen toimintojen turvallinen ylläpito sekä henkilöstön riittävä ammattitaito epidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa työskennellessä.

Suomalaiset tehtaat ovat ryhtyneet aktiivisiin toimiin koronavirustartuntojen vähentämiseksi ja henkilöstönsä suojaamiseksi. Aktiivisten suojaus- ja ehkäisytoimien lisäksi yritysten on varauduttava myös epidemian aiheuttamiin epäsuoriin vaikutuksiin tehtaan toiminnoissa. Epidemian laajeneminen johtaa muun muassa resurssipulaan, jolla voi olla merkitystä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Elinkeinoelämän keskusliitto suositteleekin nyt, että mahdollisen laajamittaisen leviämisen varalta on hyvä käynnistää skenaariopohjainen työ, jossa kartoitetaan henkilöstön poissaolojen vaikutus toimintaan.

Mikä on varautumissuunnitelma?

Valmiussuunnittelu takaa huoltovarmuuden turvaamiseen poikkeusoloissa. Valmiuslain (1552/2011), huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) ja huoltovarmuuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1048/2018) mukaisilla varautumistoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa tilanteissa.  Lainmukainen valmiussuunnittelu koskee huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä esimerkiksi energia-, kauppa- ja logistiikka-alalla.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien organisaatioiden kannattaa kuitenkin huomioida kriisiajan toimintansa turvaaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa omaehtoisen varautumis- ja kriisinhallintasuunnitelmien laatimista tai päivittämistä. Samalla on hyvä tarkastaa myös muut lakisääteiset suunnitelmat ja varautumisen kannalta olennaiset dokumentit, kuten perehdytysmateriaalit.

Varautumissuunnitelman laatimisella voidaan varmistaa tehtaan ja sen toimintojen turvallinen ylläpito ja henkilöstön riittävät perehdytystoimet. Yleisen varautumisen lisäksi varautumisessa on hyvä kiinnittää huomioita tuotannon ja tehtaan ominaispiirteisiin sekä laitteiden turvalliseen käyttöön tilanteissa, joissa henkilöstön määrä on epätavallisen pieni normaalitilanteeseen verrattuna.

Tehtaan työturvallisuus poikkeusoloissa

Työturvallisuutta ja terveyttä koskeva lainsäädäntö on voimassa olevaa lainsäädäntöä poikkeusoloista huolimatta. Juuri nyt siihen tulee tehtaissa kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöresurssipula voi pahimmassa tapauksessa johtaa tehtailla jopa suuronnettomuuteen. Riittävällä varautumisella voidaan ehkäistä esimerkiksi muuttuneessa toimintaympäristössä työskentelevien työntekijöiden tavallisia tapaturmia ja vähentää terveydenhuollon ylimääräistä kuormittumista näinä vaikeina aikoina.

Työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on myös huolehdittava, että:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Viruksen leviämisen takia on mahdollista, että monissa yrityksissä joudutaan turvautumaan ulkopuolisen työvoiman käyttöön. Työturvallisuuslain 50 §:n mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.

Työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin nimetyistä ensiapu- ja pelastushenkilöistä.

Laitoksen toiminnan turvallisuus poikkeustilanteissa

Kemikaalilaitosten osalta Tukes on erikseen tiedottanut, että laitoksilla tulee olla suunnitelmat ja toimintaohjeet myös epidemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin. Laitoksen turvallinen käyttö ja kunnossapito edellyttävät riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä käytöstä ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä.

Tukes myös muistuttaa, että prosessien alasajo talviaikaan lisää merkittävästi laiterikkoja, prosessien jäätymistä ja laajempia vaurioita laitoksella. Äkilliset ja suunnittelemattomat alas- ja ylösajot lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti. Niin kemikaalilaitosten kuin muidenkin tehtaiden on tässä tilanteessa tärkeää huolellisesti suunnitella ja varautua myös mahdolliseen laitoksen turvalliseen alasajoon ja toiminnan tilapäiseen keskeytykseen.

Lue lisää varautumisesta: