Takaisin

Kohti liikenteen sähköistymistä – Uusi laki edistämään sähköajoneuvojen suosiota

Hallitus on antanut esityksen (HE 23/2020 vp) uudesta laista, joka koskee muun muassa sähköajoneuvojen latauspisteitä. Asiasta ei ole tätä ennen säädetty lailla, vaan kunnat ovat voineet esimerkiksi tontinluovutusehdoissa edellyttää latauspisteiden toteuttamista pysäköintipaikoille. Tavoitteena onkin edistää sähköautojen yleistymistä tarjoamalla toimiva ja kattava latausinfrastruktuuri.

Suomessa oli vuoden 2019 syyskuussa 25 033 sähköautoa. Näistä täyssähköautoja oli 4 204 kappaletta ja ladattavia hybridejä 20 829 kappaletta. Henkilöautojen kokonaismäärään verrattuna sähköautojen osuus on toistaiseksi pieni – henkilöautoja on Suomessa kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa.

Sähköauton hankintaan vaikuttaa merkittävästi se, missä ja miten autoa voi ladata. Esimerkiksi työpaikoilla olevat latauspisteet kannustaisivat työntekijöitä hankkimaan sähköauton myös työmatka-ajoneuvoksi. Sähköautojen suosiota pyritäänkin nyt edistämään uudella lailla.

 

Sähköajoneuvojen latauspisteet lakisääteisiksi

Lakiehdotus toisi tullessaan velvoitteen suunnitella ja rakentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia uusiin sekä laajamittaisesti korjattaviin rakennuksiin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkemmin ehdotetut velvoitteet eri tapauksissa. Normaalitehoinen latauspiste tarkoittaa pistettä, joka mahdollistaa sähkönsiirron 3,7–22 kW teholla. Suuritehoinen latauspiste mahdollistaa sähkönsiirron yli 22 kW teholla. Rakennuksen omistaja saa itse päättää latauspisteen tehon.

Latauspistevalmius tarkoittaa joko 1) putkitusta tai muuta johtotietä, johon voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten tai 2) kaapelointia latauspisteitä varten. Laajamittaisella korjauksella puolestaan tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset olisivat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta – pois lukien rakennusmaan arvo.

Velvoitteet latauspisteiden tai latauspistevalmiuden asentamisesta eivät kuitenkaan koske mikroyritysten omistuksessa ja käytössä olevia rakennuksia, jotka ovat muussa kuin asuinkäytössä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle kymmenen työntekijää tai jonka vuosiliikevaihto taikka taseen loppusumma on enintään kaksi miljoonaa euroa.

 

Valvonta jakautuu kuntien ja Traficomin kesken – Lakimuutokset voimaan mahdollisimman pian

Valvonta jakautuu kuntien rakennusviranomaisille sekä Liikenne- ja viestintävirastolle eli Traficomille. Kunnan rakennusviranomaisen valvonnan piiriin kuuluvat latauspistevalmiuksien ja latauspisteiden rakentaminen uusiin sekä laajasti korjattaviin rakennuksiin. Traficom puolestaan valvoo olemassa olevien, muussa kuin asuinkäytössä olevien rakennusten latauspisteiden rakentamista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Olemassa olevien, muiden kuin asuinkäytössä olevien rakennusten osalta velvoitteet tulisivat ehdotuksen mukaan voimaan siten, että jos kiinteistöllä on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa, tulisi vähintään yhdessä niistä olla vuoden 2024 loppuun mennessä latauspiste.

Lue lisää: Hallituksen esitys 23/2020 vp