Takaisin

ECHA ehdottaa seitsemää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa seitsemän erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön tai ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia. Yritysten on haettava lupaa jatkaakseen aineen käyttöä sen jälkeen, kun aine on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Luvanvaraiseksi ehdotetut aineet

ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle alla olevassa luettelossa listattavan seitsemän SVHC-aineen lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. Lopullisen päätöksen aineiden lisäämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon tekee Euroopan komissio yhteistyössä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa.

Luvanvaraiseksi ehdotetut aineet

CAS-numero

oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4)

 

 556-67-2

dekametyylisyklopentasiloksaani (D5)

 

541-02-6

dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6)

 

540-97-6

terfenyyli, hydrattu

 

61788-32-7

disykloheksyyliftalaatti (DCHP)

 

84-61-7

dinatriumoktaboraatti

 

12008-41-2

bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridi (trimellitiinihappoanhydridi; TMA)

 

552-30-7

 

Luvanvaraisiksi ehdotetuista aineista siloksaanit D4, D5 ja D6 ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. ECHA priorisoi kyseisten aineiden lisäämisen luvanvaraiseksi, koska aineet ovat vaaraa aiheuttavia, niitä tuotetaan paljon ja käytetään laajasti. Poispestävissä kosmeettisissa valmisteissa siloksaanien D4 ja D5 markkinoille saattamisen osalta on jo voimassa REACH-asetuksen (EY 1907/2006) liitteen XVII mukainen rajoitus ja rajoitukseen piiriin lisätään siloksaani D6. Poispestävät kosmeettiset valmisteet poistetaan vedellä pian levittämisen jälkeen, jolloin ympäristölle haitalliset aineet pääsevät vesiympäristöön. Soveltamisalaa laajennetaan myös muihin kuluttaja- ja ammattilaistuotteisiin. Siloksaania käytetään esimerkiksi elektroniikan teollisessa tuotannossa ja tietyissä ammattikäytöissä, kuten kuivapesussa suljetussa systeemissä. Näitä käyttöjä rajoitus ei koske — lupamenettelyllä halutaankin varmistaa, että siloksaanien käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa myös näiden käyttöjen osalta.

Hydrattu terfenyyli on erittäin pysyvä ja kertyvä aine, ja siten haitallinen ympäristölle. Ainetta käytetään lämmönsiirtonesteenä teollisuuslaitoksissa sekä liimoissa, tiivisteissä, pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja joissakin muovituotteissa.

DCHP, dinatriumoktaboraatti ja TMA ovat haitallisia ihmisten terveydelle. Aineita käytetään korvaamaan sellaisia luvanvaraisiksi suositeltuja tai lisättyjä aineita, joilla on samanlainen kemiallinen rakenne ja käyttö.

SVHC-aineiden kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon

Luvanvaraisten aineiden lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa, että SVHC-aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa sekä edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet löytyvät kandidaattilistalta. Listalle päätyvät aineet ovat muun muassa aineita, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä (CMR-aineet) sekä aineet, jotka ovat hitaasti tai erittäin hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä aineita (PBT- ja vPvB-aineet). Kandidaattilistaa päivitetään yleensä kaksi kertaa vuodessa ja kandidaattilistalta SVHC-aine voi päätyä luvanvaraiseksi aineeksi.

Luvanvaraiset aineet on listattu luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luettelo luvanvaraisista aineista on REACH-asetuksen liitteessä XIV. Euroopan komissio lisää ECHA:n suosituksesta luvanvaraisia aineita kandidaattilistalta yleensä kerran vuodessa.

Luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen luvanvaraisen aineen käyttö ja maahantuonti vaativat Euroopan komission luvan. Luvanvaraisen aineen käytön jatkaminen on kuitenkin mahdollista, jos aineen käytölle on haettu lupaa ennen viimeistä hakemispäivää eikä Euroopan komissio ole vielä antanut päätöstä.

Luvanvaraista ainetta ei saa käyttää ilman kyseessä olevalle käytölle myönnettyä lupaa, poikkeuksena lupamenettelystä vapautettu käyttö. Lupamenettelystä vapautetut käytöt nimetään REACH-asetuksen liitteessä XIV ainekohtaisesti. Luvanvaraista ainetta ei myöskään saa maahantuoda tai myydä luvanvaraiseen käyttöön ilman käytölle myönnettyä lupaa. Lupa tarvitaan riippumatta aineen käyttömäärästä, ja myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupavaatimuksen piiriin.

Aineen muuttuminen luvanvaraiseksi aineeksi­­ — mitä yrityksen tule tehdä?

Jos yrityksen käyttämä aine lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon, kannattaa ensimmäisenä tarkastaa, koskeeko lupamenettely yrityksen käyttöä. Seuraavaksi on hyvä selvittää, onko aine mahdollista korvata vähemmän vaarallisella aineella. Tämän jälkeen tulee selvittää, onko toimitusketjussa jo haettu lupaa, joka kattaa yrityksen käytön. Mikäli lupaa ei ole, voi harkita toimittajan vaihtamista tai hakea lupaa yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Mikäli yritys valmistaa tai maahantuo ainetta, joka lisätään luvanvaraisten aineiden listalle, kannattaa ensin selvittää mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden luvantarvitsijoiden kanssa lupahakemuksen laatimisessa. Ilman lupaa voi toimittaa ainetta sellaiselle yritykselle, jolla itsellään on lupa aineen käyttöön. Aineen valmistajana ei tarvita lupaa, ellei itse käytä ainetta.

Lupahakemus toimitetaan ECHA:lle, mutta Euroopan komissio päättää luvista. Mikäli lupahakemuksessa osoitetaan, että aineen käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa, lupa myönnetään. Lupa voidaan myöntää myös, jos aineen käytöstä aiheutuvat sosioekonomiset hyödyt ovat suuremmat kuin käytöstä aiheutuvat riskit, eikä sopivaa korvaavaa ainetta tai menetelmää ole.

Lue lisää:

ECHA ehdottaa seitsemää ainetta luvanvaraiseksi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

ECHA proposes seven substances for authorisation to protect people and the environment - All news - ECHA (europa.eu)