Linnunmaa Lex Oy: rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Linnunmaa Lex Oy

Länsikatu 15

80110 Joensuu

y-tunnus 2734590-6

p. +358 40 351 8983

 

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Elli-Inkeri Ryynänen

Linnunmaa Lex Oy

palvelu@linnunmaalex.fi

p. +358 40 351 8983

 

3. Rekisterin nimi

Linnunmaa Lexin asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Linnunmaa Lex Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen sekä sopimusten mukaisten palveluiden tuottaminen.

 

Henkilötietoja voidaan näin ollen käsitellä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

 

Linnunmaa Lex Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

- Nimet

- Yrityksen y-tunnus

- Asiakasnumero

- Käyttäjätunnus ja / tai muu yksilöivä tunniste

- Salasana

- Yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot: työnantajan nimi, ammatillinen asema yrityksessä

- Muut yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivuosoite

- Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot kuten laskutusosoite, muut maksutiedot, taloudellista asemaa koskevat tiedot

- Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot

- Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot

- Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella erikseen kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Rekisteröidyltä itseltään

- Rekisteröidyn työnantajalta

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön nojalla tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä Linnunmaa Lexin tietojärjestelmissä sekä viestinnässä rekisteröidyn työnantajan kanssa soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat tässä rekisteriselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakakasrekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat asiakasrekisterin aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, johon asiattomien henkilöiden pääsy on estetty.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen ilmoittamalla asiasta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Linnunmaa Lex Oy:ta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään asiakasrekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Vaatimus on osoitettava kirjallisena kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn työnantajan antamista tiedoista vastaa työnantaja. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa kirjallisesti kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, mikäli annettuihin tietoihin tulee muutoksia.