Takaisin

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen mahdolliseksi 1.9.2020 alkaen

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) tuli voimaan 1.9.2020. Uuden lain tavoitteena on jouduttaa hankkeiden lupa-asiointia mahdollistamalla ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen niin kutsutun yhden luukun periaatteen mukaisesti. Luvanhakijalla on jatkossa mahdollisuus päättää, haluaako hän, että hankkeeseen tarvittavat keskeiset ympäristölliset luvat käsitellään erillismenettelyn sijaan yhteismenettelyssä.

Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen edellyttää monesti useita erillisiä lupia ja viranomaispäätöksiä, mikä saattaa hidastavaa hankkeen toteuttamista. Syyskuun alussa voimaan tullut laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta mahdollistaa lupa-asioinnin yhteismenettelynä niin kutsutun yhden luukun periaatteen mukaisesti. Luvanhakija voi jättää lupahakemukset yhtä aikaa sähköisen palvelun kautta ja vastaavasti hanketta koskevat lupapäätökset annetaan samanaikaisesti. Uuden lain tavoitteena on ennen kaikkea selkeyttää ja nopeuttaa hanketta koskevaa lupa-asiointia mahdollistamalla tiettyjen hanketta koskevien lupamenettelyjen sovittaminen yhteen ajallisesti ja menettelyllisesti.

Mitkä lupamenettelyt voidaan yhteensovittaa?

Luvanhakija voi valita lupamenettelyjen yhteensovittamisen, jos suunnitteilla oleva hanke vaatii ympäristönluvan, vesilain mukaisen luvan tai maa-aineslain mukaisen ottamisluvan. Yhteensovittaminen on mahdollista, jos hankkeelle haetaan jonkin edellä mainitun luvan lisäksi kaivoslain, maankäyttö- ja rakennuslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa taikka luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Yhteensovittamisen piiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 13 ympäristöön liittyvää lupaa:

Luvanhakija voi valita lupamenettelyjen yhteensovittamisen

Uusi yhteensovittamislaki antaa luvanhakijalle aiempaa enemmän valinnanvapautta suunnitella hankkeen toteuttaminen ja luvitusprosessi parhaaksi katsomallaan tavalla. Lupien käsittely yhteismenettelyssä on vapaaehtoista ja lupa-asioiden erilliskäsittely on edelleen mahdollista. Luvitusprosessin hankekohtaista suunnittelua ja toteuttamista tukee niin ikään luvanhakijan mahdollisuus keskeyttää yhteismenettely kokonaan tai osittain.

Hankkeen lupamenettelyjen selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi luvanhakijan ja lupaviranomaisten on mahdollista järjestää yhteinen ennakkotapaaminen. Ennakkotapaamisen tarkoituksena on kartoittaa hankkeen vaatimia lupia ja yhteensovittamisen mahdollisuuksia sekä vaihtaa hanketta koskevaa tietoa.

Luvanhakijan on pyydettävä lupamenettelyjen yhteensovittamista ennen kuin lupahakemuksesta kuulutetaan ja laitettava hanketta koskevat lupahakemukset samanaikaisesti vireille. Lupahakemukset toimitetaan viranomaisille sähköisesti. Ympäristöministeriön mukaan ympäristöllisten lupien hakeminen ja käsittelyn seuraaminen tullaan keksittämään Luvat ja valvonta -palveluun, mutta toistaiseksi yhteismenettelyssä sovelletaan tilannekohtaisesti sopivimpia toimintatapoja.

Yhteysviranomainen koordinoi – lupaviranomaiset pysyvät ennallaan

Yhteismenettelyssä yhteensovittavana viranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sen mukaan, kumpi taho on toimivaltainen hankkeeseen liittyvässä ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvassa. Yhteysviranomaisen tehtävänä on koordinoida lupamenettelyjen ajallista yhteensovittamista ja lupamenettelyihin osallistuvien viranomaisten yhteistyötä. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen ei siis muuta viranomaisten toimivaltasuhteita: viranomaiset – kuten Tukes ja kunnan rakennusvalvontaviranomaiset – käsittelevät jatkossakin vastuullaan olevat luvat. Yhteismenettelyssä luvanhakija saa lupaviranomaisilta hanketta koskevat yhteensovitetut lupapäätökset samanaikaisesti.

Lisätietoa:

Eduskunta: Lain valmisteluasiakirjat