Takaisin

Varmista, että REACH-rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla – uusi asetus tarkentaa rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja

REACH-rekisteröintitietojen ajan tasalle saattamista tarkennetaan uudella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1435. REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 mukaan yritysten tulee saattaa rekisteröintiä koskevat tiedot viipymättä ajan tasalle, kun aineita koskeviin tietoihin tulee muutoksia. Uuden asetuksen mukaan rekisteröintitiedot tulee saattaa ajan tasalle 3–12 kuukauden kuluessa siitä, kun aineen rekisteröintiin tulee muutos. Rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja koskeva asetus tulee voimaan 11.12.2020.

Milloin aineet tulee rekisteröidä?

REACH-asetuksessa säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta toimitusketjussa. Asetuksen mukaan yritysten, jotka valmistavat aineita EU:ssa vähintään tonnin vuodessa tai maahantuovat aineita EU:n alueelle sellaisenaan tai seoksessa vähintään tonnin vuodessa, tulee huolehtia kyseisten aineiden rekisteröinnistä.

Rekisteröinti koskee aineita sellaisenaan sekä seoksissa. Lisäksi rekisteröinnin piiriin kuuluvat aineet, jotka tarkoituksella vapautuvat esineistä. Rekisteröinnin tarkoituksena on kerätä tietoja aineiden ominaisuuksista ja varmistaa niiden turvallinen käyttö ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Aineet tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA), ja Suomessa rekisteröintejä ja niiden päivittämistä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Aineen rekisteröijällä on velvollisuus huolehtia tietojen ajantasaisuudesta

REACH-asetuksen mukaan kemikaalin rekisteröijän tulee saattaa rekisteröintitiedot ajan tasalle, jos tiedot ovat muuttuneet tai uutta tietoa on ilmennyt aineesta tai sen käytöistä. Velvoite koskee myös tilanteita, joissa esimerkiksi aineen valmistus- tai maahantuontimäärät muuttuvat. Rekisteröijä on vastuussa ainetta koskevien tietojen hankkimisesta sekä siitä, että rekisteröintitiedot saatetaan viipymättä ajan tasalle.

Määräaikoja tarkennettiin – rekisteröintitiedot saatettava ajan tasalle 3–12 kuukauden kuluessa muutoksesta

Rekisteröintitietojen ajan tasalle saattamista tarkennettiin uudella EU:n täytäntöönpanoasetuksella, joka tulee voimaan 11.12.2020. Asetuksen tarkoituksena on parantaa ja antaa konkreettisia määräyksiä rekisteröintitietojen ajan tasaisuuden varmistamiseksi. Asetuksessa annetaankin tarkemmat määräajat, joiden puitteissa rekisteröinteihin liittyvät muutokset ja uudet tiedot tulee ilmoittaa: rekisteröintitiedot saatettava ajan tasalle 3–12 kuukauden kuluessa muutoksesta.

Määräaika tietojen päivittämiselle riippuu muutoksen laadusta. Vähäisemmissä muutoksissa määräaika rekisteröintitietojen päivittämiselle on kolme kuukautta muutoksesta tai uudesta tiedosta, kun taas merkittävämpien muutosten osalta määräajat vaihtelevat kuudesta kuukaudesta vuoteen. Määräajat ovat takarajoja tietojen päivittämiselle, eli rekisteröijien tulee toimittaa päivitetyt tiedot mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään asianomaiseen määräaikaan mennessä. Euroopan komissio linjaa, että rekisteröintitietojen ajan tasalle saattamisessa katsotaan tapahtuneen aiheeton viivytys, mikäli tietojen toimittamisessa ylitetään ilmoittamiselle asetettu määräaika.

Alla olevaan taulukkoon on listattu esimerkkejä rekisteröintiin päivitettävistä asioista ja päivittämisen määräajoista.

Velvollisuus ajantasaistaa rekisteröinnit vaatii rekisteröijiä seuraamaan ja jäljittämään asiaankuuluvaa tietoa, jotta ne voivat varmistaa rekisteröintiensä pysyvän ajantasaisina. Tukes suosittelee, että yrityksillä olisi tiedonhallintajärjestelmät, josta ne voivat seurata rekisteröintitietojensa muutostarpeita ja tarvittaessa osoittaa viranomaiselle, että muutokset rekisteröinteihin on tehty.

Lisätietoja:

Tukesin uutinen 2.11.2020: Rekisteröintitietojen päivityksen määräaikoihin tarkennuksia

Tukesin verkkosivut: REACH-rekisteröinti

Tukes: Kemikaalineuvonta