Takaisin

Uusi lainsäädäntösuunnitelma lupaa muutoksia muun muassa aerosolisääntelyyn

Lainsäädäntösuunnitelmassa kerrotaan hallituksen esityksistä, jotka aiotaan antaa eduskunnan käsiteltäviksi istuntokauden aikana. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu kunkin valmisteltavana olevan hallituksen esityksen kohdalle arvio ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Hallitus hyväksyi 28.8.2020 syysistuntokauden 2020 suunnitelman, sekä samalla alustavasti kevätistuntokauden 2021 suunnitelman. Tässä uutisessa esitellään joitakin keskeisiä lainsäädäntösuunnitelmassa listattuja hankkeita.

Uusi laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Hallituksen esitys laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 3.9.2020. Sekä kemikaaliturvallisuuslain määräykset aerosolien vaatimustenmukaisuudesta että aerosoliasetuksen (1433/1993) määräykset siirrettäisiin uuteen aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin. Erillinen tuotelaki mahdollistaisi jatkossa joustavamman reagoinnin mahdollisiin aerosoleja koskeviin EU-säädösmuutoksiin.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia voimassa olevien EU-säädöksiin perustuviin aerosolien turvallisuusvaatimuksiin eikä aseteta uusia vaatimuksia. Uudistuksen tavoitteena on muokata kemikaaliturvallisuuslakia siten, että siinä säädettäisiin jatkossa vain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden niin sanotusta olosuhdevalvonnasta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Elintarvikelain kokonaisuudistus

Jo pitkään valmisteilla olleen elintarvikelain kokonaisuudistuksen tavoitteena on säätää uusi, rakenteeltaan aiempaa selkeämpi elintarvikelaki. Lain nojalla on annettu useita kymmeniä asetuksia, joiden määrää on tarkoitus vähentää tiivistämällä niiden sisältö kolmeen asetukseen. Uudistuksella pyritään keventämään niin toiminnanharjoittajien kuin valvontaviranomaistenkin hallinnollista taakkaa, kuitenkaan elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Uudistuksella parannettaisiin nykyään hajanaisen elintarvikelain käytettävyyttä jäsentämällä moneen kertaan muutettu hajanainen laki yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Uudistukseen liittyy myös elintarvikevalvonnan maksujärjestelmän uudistaminen. Uutena maksuna otettaisiin käyttöön toiminnanharjoittajilta perittävä vuosittainen kiinteä valvonnan perusmaksu. Hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi on tarkoitus antaa viikolla 44.

Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano

EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 täytäntöönpano asettaa vaatimuksia kansallisen jätelainsäädäntömme muuttamiselle. Direktiivin tavoitteena on vähentää roskaantumista merien rannoilla, edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä.

Direktiivissä säädetään muun muassa tuotekielloista ja merkintävaatimuksista, jotka on tarkoitus toteuttaa niin kutsutun EU:n jätesäädöspaketin kansalliseen toimeenpanoon liittyvän jätelain uudistamisen yhteydessä. Tähän liittyvä hallituksen esitys on tarkoitus esitellä eduskunnalle viikolla 46. Pääosa kertakäyttömuovidirektiivin edellyttämistä muutoksista on kuitenkin tarkoitus panna täytäntöön erillisellä jätelain muutoksella, jonka arvioitu esittelyaika on viikko 16 vuonna 2021. Tältä osin lainsäädäntöhanke on vasta alkamassa, joten sen lainsäädännöllisistä vaikutuksista ei vielä ole tarkkoja tietoja.

Koronapandemian takia moni lainsäädäntöhanke on viivästynyt. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) kokonaisuudistus ja työturvallisuuslain 10 §:n ja 30 §:n täsmentäminen ovat edelleen käynnissä, mutta hankkeiden määräpäiviä on muutettu. Näiden hankkeiden sisällöstä voit lukea enemmän Linnunmaa Lexin aiemmasta uutisesta.

 

Lisätietoja

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma (pdf)

Tarkemmat tiedot hallitusten esitysten valmistelun etenemistä löytyvät valtioneuvoston hanketietopalvelusta.

Päivittyvä versio lainsäädäntösuunnitelmasta on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilta.