Takaisin

Uusi JANO-asetus voimaan 18.5.2020 – asetuksen piiriin uusia toimintoja ja toiminnanharjoittajalle asetettuja velvoitteita

Uusi nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (314/2020), eli nk. JANO-asetus, tuli voimaan 18.5.2020. Uudistuksen yhteydessä JANO-asetuksen soveltamisalaa laajennettiin ja samalla toiminnanharjoittajalle asetettiin velvoite muun muassa toimintasuunnitelman laatimiseen. Asetus kumoaa aiemman 10 vuotta vanhan JANO-asetuksen (444/2010).

 

Uusia toimintoja lisätty JANO-asetuksen soveltamisalan piiriin

Uudessa 18.5.2020 voimaan tulleessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetussa asetuksessa säädetään muun muassa jakeluasemien sijoittamisesta, määräaikaistarkastuksista sekä toiminnanharjoittajan kirjanpitoa ja toimintasuunnitelman laatimista koskevista velvoitteista. Asetusta sovelletaan jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³ ja jotka kuuluvat ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukaisesti rekisteröitäviin jakeluasemiin sekä jakeluasemiin, joiden toimintaan tarvitaan ympäristölupa.

Uuden JANO-asetuksen myötä asetuksen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan myös auto- ja työkonevarikoiden jakeluasemia, ilmailu- ja raideliikenteen polttoainejakelua sekä vähintään 12 kuukautta kestävää työmaiden polttoainejakelua. Soveltamisalan laajentamisen taustalla oli edellä mainittujen toimintojen siirto ympäristönsuojelulain mukaisen rekisteröintimenettelyn piiriin vuonna 2017. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on kuitenkin rajattu kaasujen jakeluasemat, maatilojen polttoainejakelu sekä alle 12 kuukautta kestävä työmaiden polttoainejakelu.

 

Jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimusten tasoa parannettiin

Uusi JANO-asetus yhtenäistää ja vahvistaa jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimusten tasoa, kun asetuksen piiriin tulleisiin jakeluasemiin sovelletaan jatkossa maaperän ja pohjaveden suojelua koskevia vaatimuksia. Merkittävin ja yleisin jakeluasemien ympäristöhaitta on maaperän pilaantuminen polttoainevalumien seurauksena, ja uuden JANO-asetuksen myötä yksivaippasäiliöt velvoitetaankin sijoittamaan suoja-altaaseen siten, että suoja-altaan koon tulee vastata 1,1-kertaisesti siihen sijoitettavan suurimman yksittäisen säiliön tilavuutta. Niin ikään vaatimusta viemäröinnistä öljynerottimeen laajennettiin koskemaan pääsääntöisesti myös suoja-altaiden vesiä, mikäli suoja-altaaseen kertyy esimerkiksi hulevesiä.

 

Laitteistojen ja rakenteiden määräaikaistarkastukset

Jakeluaseman laitteistojen ja rakenteiden määräaikaistarkastuksia koskeva velvoite on uudessa JANO-asetuksessa osoitettu entistä selkeämmin toiminnanharjoittajalle kuluvaksi velvollisuudeksi. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että tarkastukset tehdään määräajoin ja riittävän pätevän henkilön toimesta. Määräaikaistarkastus tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden välein vahinkotilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

 

Toiminnanharjoittajalle velvollisuus laatia toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten

Toiminnanharjoittajan on poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu. Jatkossa toiminnanharjoittajan on myös laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten erillinen toimintasuunnitelma, joka sisältää polttoainevuototilanteita koskevat toimenpideohjeet. Toimintasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja se on toimitettava rekisteröinti-ilmoituksen jättämisen yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristöluvan hakemisen yhteydessä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Jakeluaseman, jonka toiminta on aloitettu tai jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen 18.5.2020, tulee toimittaa toimintasuunnitelma rekisteröinnistä vastaavalle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai toimivaltaiselle lupaviranomaiselle viimeistään 18.5.2021. Vastaavasti toimintasuunnitelma tulee toimittaa uusien JANO-asetuksen soveltamisalaan lisättyjen toimintojen osalta viimeistään 1.8.2023. Määräajoista ja niihin liittyvistä poikkeuksista säädetään tarkemmin asetuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä (19 §).

 

Jakeluaseman toimintaa koskevaa kirjanpitovelvollisuuttaa pidennettiin ja toiminnan lopettamiseen liittyviä toimia tiukennettiin

JANO-asetuksella velvoitetaan toiminnanharjoittaja pitämään jakeluaseman toiminnasta kirjanpitoa. Kirjanpitoon merkitään mm. tiedot tarkastuksista, korjaustoimenpiteistä, toiminnan tarkkailusta, poikkeuksellisista tilanteista sekä henkilökunnan koulutuksesta. Asetuksen uudistuksen yhteydessä kirjanpidon säilytysaika yhtenäistettiin jätekirjanpidon säilytysajan kanssa, joten jakeluaseman kirjanpidon säilytysaika pidennettiin 5 vuodesta 6 vuoteen.

Vanhassa JANO-asetuksessa toiminnan lopettamista koskevissa määräyksissä toiminnanharjoittaja velvoitettiin esittämään valvontaviranomaiselle suunnitelma jakeluaseman rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä. Uuteen JANO-asetuksen myötä toiminnan lopettamista koskevia velvoitteita tiukennettiin, ja toiminnanharjoittajalle asetettiin suunnitelman laatimisen ohella velvollisuus saattaa jakeluaseman toiminta-alue toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

Polttoaineiden jakelun sääntelyyn luvassa muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kauppa- ja teollisuusministeriön vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnissa jakeluasemilla antaman päätöksen (415/1998) eli nk. jakeluasemapäätöksen uudistamista. Tarkoituksena on tehdä sääntelyyn muassa bensiinisäiliöiden sijoittamista koskevia muutoksia, ja myöhemmin käynnistää päätöksen kokonaisuudistamista koskeva valmistelutyö.


Lisätietoa:

Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020:  JANO-asetuksen valmistelun tausta-aineisto

Ympäristöministeriön tiedote 7.5.2020: ”Uusia polttoaineen jakeluasemia ympäristönsuojeluvaatimusten piiriin”