Takaisin

Säteilylain mukainen turvallisuusarvio on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 15.6.2020 mennessä

Määräaika uudistetun säteilylain mukaisen turvallisuusarvion toimittamisesta lähestyy. Toiminnanharjoittajan on laadittava ja toimitettava säteilytoimintaa koskeva turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselle (STUK) viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Säteilylain (859/2018) 26 §:n nojalla turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ja ajan tasalla pidettävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio. Turvallisuusarviossa toiminnanharjoittajan tulee muun muassa tunnistaa ja arvioida toiminnasta aiheutuva työperäinen säteilyaltistus ja esittää toimet säteilyturvallisuuden varmistamiseksi, säteilysuojelun optimoimiseksi ja tunnistettujen säteilyturvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi. STUK vahvistaa turvallisuusarvion osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen.

Joulukuussa 2018 voimaan tullut uudistettu säteilylaki edellyttää turvallisuusarvion laatimisen ohella sen toimittamista STUK:lle 18 kuukauden kuluessa säteilylain voimaantulosta, eli viimeistään 15.6.2020. Tämän siirtymäajan puitteissa vireille tulleen turvallisuusarvion vahvistaminen on maksutonta.


Lisätietoja:

Ohje turvallisuusarvion tekemiseen STUK:n Lomakkeet-sivulta.