Takaisin

Luonnonsuojelulain uudistus etenee

Nykyinen luonnonsuojelulaki (1096/1996) on ollut voimassa vuodesta 1997 asti. Ympäristöministeriö on lähettänyt esityksen uudesta luonnonsuojelulaista lausuntokierrokselle ja esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi luonnonsuojelulaki.

Uudistuksen taustaa

Uuden luonnonsuojelulain tavoitteena on nykyisen lain tapaan edistää suojelua, jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi. Lakia on tarkoitus muuttaa ajantasaisemmaksi ja parantaa sen vaikuttavuutta. Uutta luonnonsuojelulakia koskevaa luonnosta on valmisteltu vuoden 2020 alusta lähtien ja valmistelussa on ollut mukana ympäristöministeriön monitahoinen projektiryhmä. Projektiryhmässä on käsitelty laajoja teemoja kuten ilmastonmuutos, lajien ja luontotyyppien suojelun parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Luonnonsuojelulain uudistaminen on tarpeen, koska monimuotoisuuden heikentyvää suuntausta ei ole saatu käännettyä ja ilmastonmuutos nopeuttaa sekä voimistaa monia luonnossa tapahtuvia muutoksia. Taustana uudistukselle ovat luonnonsuojelun toimintaympäristön merkittävät muutokset. Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta sekä luonnon monimuotoisuuden tilasta on saatu paljon uutta tietoa. Ymmärrys ilmastonmuutoksen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle on lisääntynyt. Lisäksi muu lainsäädäntö, ohjauskeinot ja hallinto ovat muuttuneet nykyisen luonnonsuojelulain voimassaoloaikana.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen kuuluu kolme rinnakkaista hanketta: luonnonsuojelulain ja -asetuksen päivittäminen, uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ekologisen kompensaation kehittäminen. Lausuntokierroksella olevaan uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnokseen pyydetään lausuntoja 6.9.2021 mennessä.

Mikä muuttuisi?

Luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -alueita, monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukemista, korvauksia sekä valvontaa koskevat säännökset säilyisivät pääsääntöisesti ennallaan. Säännöksiä kuitenkin täsmennettäisiin ja havaittuja puutteita korjattaisiin.

Uuteen luonnonsuojelulakiin on ehdotettu kokonaan uusia lukuja merkittävien muutoksien lisäksi. Lain yleisiin säännöksiin ehdotetaan varovaisuusperiaatetta, selvilläolovelvollisuutta ja ympäristötietoisuutta. Lisäksi viranomaisten tehtävien täsmentäminen, luonnonsuojelusuunnittelun laajentaminen, luontotyyppi- ja lajisuojelun vahvistaminen, saamelaisten oikeuksien parantaminen ja luontotiedon hallinta ovat muutosten kohteena.

Ekologinen kompensaatio tulisi lakiin uusina säännöksinä, ja säännökset tulisivat voimaan porrastetusti. Ekologinen kompensaatio tarkoittaa luonnonarvoille taloudellisesta toiminnasta aiheutuvan heikennyksen hyvittämistä jossakin toisaalla. Ekologisen kompensaation on tarkoitus olla viimeinen keino, kun haittoja ei voida estää tai lieventää. Tavoitteena on sovittaa yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta ja luonnonarvojen suojelu yhteen niin, että lopputulos on ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta vähintään yhtä hyvä kuin ennen luontoa heikentävää toimintaa.

Uudessa lakiehdotuksessa Luontopaneelista säädettäisiin laissa — tällä hetkellä Luontopaneelin toiminta perustuu ympäristöministeriön päätökseen (20.4.2020). Luontopaneeli tuottaa tutkimustietoa luonnon monimuotoisuudesta päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Luontopaneeli ei ole viranomainen vaan riippumaton ja tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa.

Luonnonsuojelulain uudistuksen tavoitteet

  • Saattaa luonnonsuojelulaki ajantasaiseksi ja selkeyttää lakia
  • Parantaa lajien ja luontotyyppien suojelua ja seurantaa
  • Tarkastella luonnonsuojelulain merkitystä osana ilmastonmuutosta
  • Selvittää ekologisen kompensaation mahdollisuus osana luonnonsuojelulakia
  • Parantaa luonnonsuojelun kannustavuutta tarkastelemalla keinoja ja rahoituslähteitä
  • Selkeyttää luonnonsuojelulain ja -asetuksen suhdetta
  • Varmistaa Luontopaneelin toimintaedellytykset säätämällä siitä laissa
  • Tarkastella luonnonsuojelulain ja muun luonnonvarojen käyttöön liittyvän lainsäädännön yhteyttä
  • Tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä
  • Selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä

Lisätietoa:

Ympäristöministeriö: Uusi luonnonsuojelulaki lausunnoille

Ympäristöministeriö: Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus