Takaisin

Konkarille tuttu työympäristö on kausityöntekijälle uusi - Mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta?

Kesäkausi tuo työpaikoille mukanaan lomasesongin ja uudet kausityöntekijät. Tilastot kertovat, että lomakauden alussa työtapaturmariskit ovat korkeimmillaan. Tapaturmia ei aina voi estää, mutta niitä voidaan välttää ja ehkäistä huolellisella varautumisella ja vaarojen ennakoinnilla.

Vastuullinen ja vaatimusten mukainen toiminta pienentää kausityöntekijöiden tapaturmariskiä

Suomessa lainsäädäntö antaa hyvät lähtökohdat ennakoivalle turvallisuustyölle. Vaatimusten tunnistaminen ja noudattaminen on työnantajan velvollisuus, mutta myös etu – vastuullinen ja vaatimusten mukainen toiminta pienentää tapaturmariskiä ja säästää rahaa. Suomessa työturvallisuuslainsäädäntö koostuu lukuisista säädöksistä, mutta keskeisin ja tunnetuin niistä on työturvallisuuslaki (738/2002). Tapaturmien ehkäisemisen kannalta työnantajan velvollisuus on tunnistaa keskeiset työturvallisuuslain velvoitteet ja hoitaa mahdolliset puutteet kuntoon.

Kesä tuo muutoksia työpaikan arkeen – varaudu ennalta

Ennakoivaa turvallisuustyötä on tehtävä vuodenajasta riippumatta. Lomakaudella tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tuttu työympäristö vaaroineen on kesätyönsä aloittaville kausityöntekijöille vielä uusi. Samaan aikaan vakituista henkilöstöä on työpaikalla normaalia vähemmän. Työssä vasta aloittanut työntekijä ei vielä osaa tunnistaa työpaikan vaaranpaikkoja tai tunne toimintatapoja esimerkiksi poikkeustilanteissa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijää riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Kesälomien aikana työpaikalla voi tulla kuitenkin eteen tilanteita, joissa ei ole mahdollisuutta kysyä neuvoa perehdyttäjältä tai kokeneemmalta työntekijältä. Näitä tilanteita varten on tärkeää, että työpaikalla on saatavilla riittävä kirjallinen ohjeistus ja ajan tasalla olevat yhteystiedot tarpeellisen avun pyytämiseksi.

Tunnista työpaikan haitta- ja vaaratekijät

Työturvallisuuslaki velvoittaa antamaan työtekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on ensin oltava kuitenkin itse niistä selvillä. Tätä varten työpaikalle on laadittava työsuojelun toimintaohjelma sekä vaarojen arviointi. Jokaisella työpaikalla on omat työympäristöön, -menetelmiin ja -olosuhteisiin liittyvät vaarat ja haitat. Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta niiden välttämisestä ja estämisestä. Työpaikalla käytettävien koneiden ja laitteiden viat ja huoltotyöt voivat tulla uudelle työntekijälle yllätyksenä ja niiden suorittaminen voi vaatia erityisosaamista. Työnantajan velvollisuus on antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta myös säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.

[Juttu jatkuu kuvan jälkeen]

Opeta ja ohjaa suojainten käytössä

Jokaiselta työpaikalta löytyy eri työtehtäviin valikoidut ja määritellyt suojavälineet ja henkilönsuojaimet. Työnantajan on annettava työntekijän käyttöön tarpeelliset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa kyseiseen työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Henkilösuojaimet suojaavat nimensä mukaisesti työntekijää työstä aiheutuvilta vaaroilta, mutta vain, jos niitä osataan käyttää oikein. Työnantajan velvollisuus on huolehtia suojainten saatavuudesta ja hankinnasta, mutta myös niiden oikeaoppisesta käytöstä. Työnantajan on annettava suojainten käyttöön koulutusta ja määriteltävä selkeästi tilanteet ja tehtävät, joissa henkilösuojaimia tulee käyttää. Suojaimia tulee aina käyttää niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla – väärin puettu suojain voi itsessään aiheuttaa vaaraa sen käyttäjälle!

Varaudu onnettomuuksiin

Aina tapaturmia ei voi huolellisesti varautumallakaan estää. Näissä tilanteissa on tärkeää, että työnantaja on varautunut mahdollisiin onnettomuuksiin ja tapaturmiin. Työpaikalla on oltava riittävät varautumis-, pelastautumis- ja ensiapuvälineet, ja henkilöstölle on annettava opetusta ja ohjausta niiden käyttöön. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on nimettävä myös ensiapu- ja pelastushenkilöt, jos työntekijöiden lukumäärä, työn luonne ja työolosuhteet sitä edellyttävät.

Työturvallisuus on yhteinen asia

Työnantajalla on suuri vastuu ja velvollisuus työtapaturmien estämisessä ja välttämisessä. Työturvallisuus kuitenkin on koko henkilöstön yhteinen asia. Työturvallisuuslain mukaan myös työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Myös suojaimien, työvälineiden ja laitteiden kunnon tarkkailun osalta on tärkeää muistaa yhteisvastuullisuus. Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Tänään tehty työturvallisuushavainto voi estää huomenna tapaturman.

Työturvallisuuslain vaatimusten täyttymisen arviointi ennakoivaan turvallisuustyöhön ja turvalliseen työympäristöön – 10 kohdan tarkistuslista avuksesi

  1. Onko työsuojelun toimintaohjelma laadittu ja päivitetty?
  2. Onko työn vaarat selvitetty ja arvioitu?
  3. Miten työntekijät perehdytetään tehtäviinsä? Entä millaista työturvallisuuteen liittyvää opetusta ja ohjausta työntekijöille annetaan?
  4. Millaista yhteistoimintaa harjoitetaan työnantajan ja työntekijöiden välillä työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi?
  5. Miten henkilöstöä on opastettu turvallisuus- ja pelastuslaitteiden käyttöön? Entä onko varautumisohjeita laadittu ja missä ne ovat saatavilla?
  6. Onko työntekijöitä ohjeistettu, miten toimia tilanteessa, jossa tarvitaan ensiapua?
  7. Onko työpaikallanne ensiapuvälineitä? Entä onko ensiapu- ja pelastushenkilöt nimetty?
  8. Miten työpaikan ja siellä käytettävien laitteiden huolto, tarkastukset ja puhdistus on järjestetty?
  9. Miten toimitaan, jos työpaikalta löytyy vika, joka voi vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen?
  10. Onko työpaikalla työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit?

 

Vaatimusten täyttymisen arvioinnin  ja siihen liittyvän dokumentaation voit tilata myös Lexin lakiasiantuntijoilta valmiina pakettina. Lue lisää: Asiantuntijapalvelut - Vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA)