Takaisin

Pesuaineasetuksen toimivuus arvioitu – puutteita kuluttajien informoinnin osalta

Pesuaineita koskevan asetuksen tavoitteena on varmistaa pesuaineiden vapaa liikkuvuus EU:ssa ja samalla suojata kuluttajien terveyttä ja ympäristöä korkealla tasolla. Komissio on nyt arvioinut ensimmäistä kertaa pesuaineasetuksen (EY) 648/2005 sitten sen voimaantulon lokakuussa 2005.

Viimeaikainen kehitys vaatii asetuksen ajantasaistamista

Komissio arvioi lainsäädäntöä paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti. Pesuaineasetuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota asetuksen tarkoituksenmukaisuuteen, johdonmukaisuuteen, vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja sen EU:lle tuomaan lisäarvoon.

Arvioinnin mukaan pesuaineasetus on edelleen tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi vuonna 2012 käyttöön otetut uudet rajat kuluttajapesuaineiden ja kuluttajien automaattisten astianpesukoneiden fosforipitoisuudelle nähtiin myönteisenä sopeutumisena muuttuviin tarpeisiin.

Ongelmaksi havaittiin kuitenkin se, että pesuaineasetuksessa käytetyt käsitteet ja määritelmät eivät aina ole linjassa ja johdonmukaisia ​​ajan myötä ja käytännössä muovautuneiden merkitysten kanssa. Tämä johtaa epäselvyyteen siitä, kuuluvatko tietyt markkinoilla olevat tuotteet asetuksen soveltamisalaan vai eivät. Tällaisessa välitilassa ovat muun muassa mikrobipesuaineet. Lisäksi asetuksen merkintävaatimukset eivät ole pysyneet ajan tasalla äskettäin kehitettyyn pesuaineiden täyttömyynnin käytäntöön nähden, ja annosteluohjeet on mahdollisesti jatkossa mukautettava pesukoneiden nykyisten kuormien kokoon.

Nanomateriaalien merkinnät vaativat sääntelyä – myös sääntelyn päällekkäisyydet aiheuttavat sekaannusta

Pesuaineita koskevan asetuksen säännösten todettiin olevan sisäisesti johdonmukaisia, eikä niiden välillä ollut suuria aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia. Joitakin aukkoja havaittiin pesuaineita koskevan asetuksen, kosmeettisia tuotteita koskevan asetuksen (EY) 1223/2009 ja biosidituotteita koskevan asetuksen (EU) 528/2012 välillä. Nämä aukot liittyvät luokkaan 2 kuuluvien, syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden käytön rajoittamista tai kieltämistä koskevien erityissäännösten puuttumiseen.

Nanomateriaalien osalta lainsäädännössä on puutteita pesuaineasetuksen osalta. CLP-asetus (EY) 1272/2008 asettaa merkintävaatimuksia nanomateriaaleille ja pesuaineisiin tehdään jo nyt merkinnät CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Ero kosmeettisia ja biosidivalmisteita koskeviin vaatimuksiin verrattuna kuitenkin on, että tässä tapauksessa sanaa "nano" ei lisätä pesuaineen sisältämän nanomateriaalin viereen pakkausmerkinnöissä. Kuluttajien kannalta selkeämpää olisi, jos nanomateriaalien merkinnät olisivat paremmin esillä.

Arviossa havaittiin myös päällekkäisyyksiä unionin muun kemikaalilainsäädännön kanssa. Nämä johtavat usein päällekkäisyyksiin aineiden ja ainesosien merkinnöissä pesuaineiden etiketeissä. Tämän seurauksena kuluttajat eivät ehkä helposti ymmärrä etiketissä annettuja tietoja, jotka koskevat terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Merkintävaatimusten päällekkäisyydet aiheuttavat myös tarpeetonta taakkaa pesuaineteollisuudelle.

Tulevaisuudessa pakkausmerkinnät voidaan korvata QR-koodilla

Pesuaine-etiketit voivat olla ylikuormitettuja. Etiketissä voi olla liian paljon tekstiä ja kemialliset nimet liian pitkiä ja merkityksettömiä muille kuin ammattimaisille käyttäjille. Komissio katsoi, että kuluttajat ja jatkokäyttäjät eivät välttämättä pysty keskittymään olennaisiin vaara- ja turvallisuustietoihin sekä käyttöohjeisiin. Pesuainemerkinnöissä annettu tietomäärä voi olla haitallinen kuluttajien ymmärtämiselle ja heikentää asetuksen tehokkuutta ihmisten terveyden suojelemisessa.

Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa QR-koodien hyödyntämistä. Tällä tavalla jotkut pesuainemerkinnöissä tällä hetkellä ilmoitettavista ainesosatiedoista toimitettaisiin verkossa ja linkitettäisiin tuotteeseen QR-koodilla. Useat digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvät näkökulmat, kuten tietoturvakysymykset, pääsy internetiin (esim. matkapuhelin, tabletti, jne.) ja näiden välineiden avulla mahdollisesti annettavan tiedon arviointi, vaativat kuitenkin jatkoselvitystä.

Pesuaineasetuksella on vahva kannatus sidosryhmien keskuudessa

Pesuaineiden saatavuutta ja markkinoille saattamista koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen on tasoittanut pesuaineiden valmistajien toimintaedellytyksiä ja taannut suurelta osin pesuaineiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla.

Pesuaineasetuksen tuottamalla lisäarvolla ihmisten terveyden suojelemiseksi on myös olennainen merkitys, koska kuluttajilla on nyt pääsy täydelliseen luetteloon pesuaineiden sisältämistä ainesosista ja he voivat siksi tehdä tietoisempia valintoja ja suojautua paremmin.

Asetuksella on katsottu olevan myös myönteinen vaikutus ympäristöön parantamalla biohajoavuutta koskevia sääntöjä, joilla varmistetaan, että kuluttajien pesuaineet hajoavat kokonaan vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi. Näitä sääntöjä pidetään kansainvälisesti usein "kultaisena standardina", mikä antaa mahdollisesti kilpailuetua EU:ssa valmistetuille pesuaineille.

Lue lisää

Arvio pesuaineasetuksesta on luettavissa täällä (pdf). Lisäksi arviosta on laadittu tiivistelmä, jonka voi lukea täällä (pdf). Lisätietoa voi lukea myös komission tiedotteesta 10.7.2019: Review of the detergents regulation shows improved consumer and environment protection.