Takaisin

Aerosolisääntely muuttui – uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus tulivat voimaan

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta (aerosolilaki, 794/2020) ja valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta (aerosoliasetus, 834/2020) tulivat voimaan 1.12.2020. Aerosolilaki on täysin uusi tuotelaki, jolla kumottiin vanha aerosoliasetus. Samalla tehtiin muutoksia kemikaaliturvallisuuslain aerosoleja koskeviin säännöksiin.

Tähän asti aerosoleja koskeva kansallinen sääntelymme on sijoittunut kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) sekä vanhaan aerosoliasetukseen (1433/1993). Vanhalla aerosolisetuksella on aikanaan saatettu voimaan Euroopan yhteisöjen neuvoston niin kutsuttu aerosolidirektiivi (75/324/ETY) ja sen aerosolien merkintöjä, sisällön määrää, testausta ja teknisiä vaatimuksia koskevat muutokset.

Nyt voimaan tulleet uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus eivät tuo vallitsevaan oikeustilaan suuria muutoksia, vaan niiden sisältämät uudistukset ovat luonteeltaan säädösteknisiä. Aerosolien maahantuojien, valmistajien ja jakelijoiden toimintaan uusilla säädöksillä ei ole suoria käytännön vaikutuksia. Aerosolien voimassa olleita tuoteturvallisuusvaatimuksia ei muutettu, eikä uusia aerosoleja koskevia vaatimuksia asetettu.

Uuden aerosolilain ja aerosoliasetuksen säätämisen yhteydessä aerosoleja koskevat tuotevaatimussäännökset kumottiin kemikaaliturvallisuuslaista. Kemikaaliturvallisuuslakiin jäivät aerosolien osalta edelleen niiden teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuutta koskevat säännökset. Kemikaaliturvallisuuslain nojalla voimassa ollut vanha aerosoliasetus kumottiin.

Aerosoleja koskevista tuotevaatimussäännöksistä säädetään jatkossa uudessa aerosolilaissa ja sen nojalla annetussa uudessa aerosoliasetuksessa. Uusi aerosoliasetus sisältää yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten sijaan viittaukset aerosolidirektiivin liitteeseen, jossa kulloinkin kysymyksessä oleva tekninen vaatimus on kuvattu. Tällä tavoin aerosolidirektiivin edellyttämät aerosolien yksityiskohtaiset tekniset tuotevaatimukset pysyvät jatkuvasti ajan tasalla ilman tarvetta reagoida kansallisesti mahdollisiin aerosoleja koskeviin EU-säädösmuutoksiin.

Kun nykyinen painelaitelaki (1144/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alussa, oli siitä jäänyt pois viittaus silloisen aerosoliasetukseen voimassaoloon. Aerosoli voi kuitenkin tuoteominaisuuksiensa puolesta olla myös sellainen painelaite, joka ei sisällä kemikaaliturvallisuuslaissa tarkoitettua vaarallista kemikaalia. Ponneaineena voi olla paineilma ja vaikuttavana aineena myrkytön ja palamaton kemikaali. Tästä syystä painelaitelakiin lisättiin viittaus uuteen aerosolilakiin.

Lisäksi lakiuudistuksen yhteydessä lisättiin myös aerosoleja koskeva sääntely markkinavalvontalain soveltamisalaan, mikä yhdenmukaistaa valvontaa koskevaa sääntelyä. Suomi toteuttaa näin osaltaan EU:n markkinavalvonta-asetuksen tavoitteita hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia sen sijaan, että markkinavalvonnasta säädettäisiin aiempaan tapaan erikseen kuussakin tuotelaissa.

Toiminnanharjoittajien on syytä huomata, että ennen 1.12.2020 markkinoille saatetut aerosolit, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla uuden lain voimaantulon jälkeenkin. Vastaavasti ennen uuden aerosolilain voimaantuloa myönnetyt aerosolien lopputarkastukseen sovellettujen testausmenetelmien hyväksynnät jäävät voimaan.

 

Lisätietoja:

Hallituksen esitys HE 121/2020 vp